کشورهای در حال توسعه : برنده یا بازنده؟

نویسنده

چکیده

مبحث جهانی شدن امروز یکی از مسائل مهم مورد مطالعة کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می‌باشد و تاکنون کشورهای مختلف جنبه‌های گوناگون آن را بررسی کرده‌اند. اما آنچه که بیش از همه برای کشورهای در حال توسعه اهمیت دارد هزینه‌های اقتصادی جهانی شدن می‌باشد. بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که پروسة جهانی شدن باعث فقیرتر شدن کشورهای در حال توسعه می‌گردد.; در همین راستا نویسنده مقاله معتقد است که اگر توسعه را به معنای درست آن یعنی رشد مداوم و مساوی در نظر گیریم و با مقایسه تطبیقی کشورهای عقب مانده و در حال توسعه یکی از معضلات اصلی کشورهای عقب مانده ر‌ا نوع حکومت آنها و نبود دموکراسی معنی می‌کند.; کارل لنکستر مفهوم جهانی شدن و امنیت و تأثیر آن بر یکدیگر را بررسی کرده و به دنبال اثبات دو فرضیه در مقالة خود می‌باشد فرضیه اول ، تأثیر مثبت جهانی شدن و امنیت را بررسی می‌کند و در فرضیه دوم ، به تأثیر منفی جهانی شدن بر امنیت که در نهایت باعث محرومیت و مناقشة اجتماعی می‌گردد می‌پردازد. در پایان نویسندة مقاله به آمریکا پیشنهاد می‌کند که مشکلات کشورهای در حال توسعه و آسیب پذیر باید خوب فهمیده شود و استقرار دمکراسی تنها راه کمک به این کشورها نمی‌باشد. همچنین باید به این کشورها در راه توسعه، تشویق سرمایه گذاری و همکاری‌های اقتصادی کمک کرد.;

کلیدواژه‌ها