سیری در نظریه‌های مهاجرت

نویسنده

چکیده

در این مقاله در راستای ارائه تئوری‌های مربوط به مهاجرت، نخست به بیان مبانی نظری در خصوص پدیده مهاجرت پرداخته و سپس مدل‌های جاذبه و دافعه را تعریف نموده و به دو مدل روانشتاین و اورت اس‌لی در این رابطه اشاره می‌گردد. در ادامه نظرات زیمپ و استافر، لاوری و راجرز، اسکوتز و شاستاد مطرح می‌گردند، سپس ضمن ارائه تعاریفی از الگوهای توسعه‌ای مهاجرت، نظریه الگوی اقتصاد دو بخش توسعه آرتور لوئیس طرح گردیده و به دنبال آن مدل سرمایه‌گذاری انسانی و هزینه و فایده شاستاد و داونز ارائه می‌گردد. نظریه اقتصادی مهاجرت مایکل تودارو و مدل شبکه‌ای و مدل رفتاری توماس و زنانیسکی و در ادامه مدل سیستمی مابوگونج و نهایتاً مدل وابستگی و نظریه محرومیت نسبی استارک و ونگ از جمله نظریاتی هستند که در این مقاله مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها