مدیریت و اهمیت آن از دیدگاه امام علی (ع)

نویسندگان

چکیده

از آنجایی که انسان طبعاً اجتماعی خلق شده و در زندگی اجتماعی تحت تأثیر طبیعت و فطرت خود می‌باشد، بخش مهمی از سعادت و سیادت خویش را در سایه چنین کششی جستجو می‌نماید. یکی از ارکان زندگی اجتماعی مدیریت است، زیرا در اجتماع منابع و مقاصد افراد و سرنوشت اشخاص با یکدیگر ارتباط و اشتراک پیدا می‌کند و به خاطر هر چه مطلوب‌تر شدن این ارتباط، پایمال نشدن حقوق، تعیین وظایف، معرفی حدود و رعایت حقوق ضرورت پیدا می‌کند.; در این مقاله ضمن معرفی حوزه مدیریت، دیدگاه قرآن را راجع به مدیریت بیان نموده و به اهمیت آن از دیدگاه امیرالمؤمنین علی (ع) اشاره کرده و به دنبال آن مزایای برنامه‌ریزی را توضیح داده و عواملی که موجب می‌شوند برنامه‌ریزی با شکست مواجه گردد، تشریح می‌شوند. سپس نتیجه گرفته می‌شود که نظام اسلامی راهگشای ما در تمامی مراحل زندگی بوده و مدیریتی را عرضه می‌کند که زمینه رشد انسان به سوی خدا را فراهم ‌ساخته و به آدمیان در رسیدن به اهداف نظام یاری می‌رساند.;

کلیدواژه‌ها