تأثیر واقعه 11 سپتامبر بر مفهوم امنیت‌

نویسنده

چکیده

به طور قطع، واقعه 11 سپتامبر ثابت نمود که امنیت همچنان مفهومی مناقشه‌برانگیز است و در نهایت دو مفهوم منافع و قدرت هستند که حدود آن را مشخص می‌کنند. به نظر می‌رسد نظم دوران پس از جنگ سرد جای خود را به نظم جدیدی می‌دهد. در این نظم جدید حوزه‌های امنیتی جهان کاملاً در حال تغییر است. تغییر عمده در روند توزیع قدرت جهانی در حوزه‌های ترتیبات امنیتی و متحدین صورت گرفته است. از جمله مواردی که دستخوش دگرگونی جدی بوده است، حوزه تهدیدات و آسیب‌پذیری‌هاست.; بدون شک ساختار نظام بین‌المللی پس از واقعه 11 سپتامبر با تحول در مفاهیم و کارکردها مواجه شده است. بررسی تحول در ساخت و ترتیبات ساختاری قدرت بین‌المللی همراه خواهد بود با سیاست منطقه‌ای و جهانی آمریکا و تحول در محیط منطقه‌ای بر مبنای نگرش نئورئالیستی در شکل محوریت دولت‌ ـ ملت همراه با نقش فرعی دادن به نهادهای بین‌المللی. امروزه و به خصوص پس از 11 سپتامبر و تحول در ساختار قدرت بین‌المللی، امنیت و کارکردهای امنیتی دگرگون شده و کشورها برای تقویت جایگاه خود و تأمین امنیت، وارد اتحادیه‌های قدرت‌های بزرگ می‌شوند.; به هر جهت واقعه 11 سپتامبر یک واقعه منحصر به فرد است، نه تنها به خاطر بداعت و پیچیدگی آن، بلکه به خاطر ایجاد موجی که روابط بین‌الملل را به حرکت درآورده است. پس از فروپاشی شوروی و حمله عراق به کویت، هیچ حادثه‌ای در نظام بین‌الملل نتوانسته است چنینی پیامدهایی را ایجاد کند. به دلیل همین اهمیت، از این حادثه همواره به عنوان یک نقطه عطف در قرن بیست و یکم یاد خواهد شد.;

کلیدواژه‌ها