اصلاح ساختار سازمان ملل متّحد در زمینه محیط زیست

نویسنده

چکیده

شواهد علمی در سطوح منطقه ای و بین المللی نشان می دهد که وضعیت محیط زیست در جهان رو به وخامت گذاشته است. این امر نگرانیهای جامعه جهانی در خصوص روند فزاینده معضلات زیست محیطی را سبب شده است. نظام جهانی و ملل متحد برای حل این معضل مؤسسات و سازمانهای تخصصی مرتبط با محیط زیست را بنا نهادند و بسیاری از ساختارهای پیشین نیز مسئله محیط زیست را در دستور کار خود قرار دادند. لیکن نه تنها خود با چالشهایی در زمینه عدم هماهنگی و انسجام در سیاستگذاری، اقدامات وصرف هزینه های مورد نیاز روبرو شده اند بلکه کشورها را نیز از حیث مشارکت در توافقنامه های زیست محیطی چند جانبه و پایبندی و اجرا دچار مشکل کرده اند. ارکان حاکم بر این سازمانها مصرند تا هنجارها و معیارهای خاص خود را در موضوع مورد نظر توسعه داده و از ابزار حقوقی آن نیز حمایت کنند.; مقاله حاضر، با مروری بر چالشهای موجود در نظام زیست محیطی در سطح بین الملل، وجوه مقابله با چالشها را از دیدگاه سازمان ملل و بلوکهای مذاکراتی مطرح می کند و نیاز و اهمیت اصلاح در ساختار زیست محیطی سازمان ملل را نمایان می سازد. این مقاله همچنین با طرح مباحثی چون ترتیبات ساختاری موجود در نظام ملل متحد، ضعف ساختار زیست محیطی ملل متحد و چالشهای پیش روی آن و ضرورت بازنگری در ساختار بخش محیط زیست سازمان ملل در نهایت به ارائه پیشنهادات ملی و بین المللی و لزوم حضور و نقش فعال ج. ا. ایران در سرنوشت نهاد های بین المللی زیست محیطی در کنار سایر کشورهای در حال توسعه به جهت تامین منافع ملی و گروهی خود، می پردازد. ;

کلیدواژه‌ها