همکاری بخش خصوصی و نهادهای مدنی در توسعه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

نویسنده

چکیده

کنفرانس توسعه شمال آفریقا و خاورمیانه بدون پوشش خبری مناسب در ایران، در اواخر فروردین سال جاری در بیروت و با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی، سازمان‌های غیردولتی و نمایندگانی از دولت ایران برگزار شد. از موضوعات مهم کنفرانس بحث توسعه و همچنین نقش نهادهای غیردولتی در آن بود. گزارش حاضر ضمن ارائه گزارشی مختصر از کنفرانس در باب همکاری نهادهای مدنی و بنگاه‌های اقتصادی در بحث مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، از مهمترین الگوهای توسعه اجتماعی و فرهنگی و هنچنین توسعه پایدار می‌پردازد