چالشهای فراروی عراق جدید

نویسنده

چکیده

تاریخ عراق به عنوان یکی از مراکز تمدن بشری، تاریخ پرفراز و نشیبی بوده است. این کشور به دلیل موقعیت و پتانسیل‌های ویژه، در طول تاریخ همواره مورد توجه و طمع استعمارگران قرار گرفته است. بعد از جنگ جهانی اول و با اشغال این کشورع قدرت‌های استعمارگر، نظام سیاسی را بر این کشور حاکم نمودند که رژیم دیکتاتوری و مستبد صدام مولود آن بود تا برای سالیان دراز عامل وحشت، سرکوب و درد و مصیبت نه تنها برای ملت عراق بلکه برای ملل منطقه گردد و بعدها در حالی که این رژیم در مواجهه با قیام‌های مردمی در آستانه سقوط قرار گرفت، باز همین قدرت‌های استعمارگر ترجیح دادند که این رژیم به حیات خود ادامه دهد. متعاقب حوادث ۱۱ سپتامبر و تصمیم امریکا و انگلیس برای حضور گسترده‌تر در منطقه برای سلطه بر خاورمیانه، حذف رژیم صدام در دستور کار غرب برای تأمین اهداف بزرگ‌تر قرار گرفت