یک تقّرب در جهت تدوین راهبردهای توسعه صنعتی و معدنی

نویسنده

چکیده

به اعتقاد نویسنده، اهداف توسعه صنعتی و معدنی استان تهران جهت تعیین راهبردهای توسعه صنعتی و معدنی استان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد؛ چرا که براساس آن اهداف و با توجه به وضعیت و قابلیت هر منطقه می‌توان اقدام به تعیین راهبردهای مورد نظر نمود. نویسنده توسعه‌ی صنعتی و معدنی استان تهران را تابعی از اهداف توسعه کلی صنعتی و معدنی کشور می‌داند که هدف اصلی آن افزایش درآمد و رفاه اجتماعی می‌باشد و معتقد است که تبعات تدوین این راهبرد در سه سطح فروملی (شهرستان‌ها)، ملی و فراملی موجبات ارتقاء و بهبود شرایط کشور را فراهم خواهد ساخت

کلیدواژه‌ها