دوره و شماره: دوره 24، شماره 1 - شماره پیاپی 74، تیر 1394 
شناسایی و تحلیل جایگاه و ارتباطات مالی نهادهای فعال در حوزه نانو تکنولوژی ایران

حنانه محمدی کنگرانی؛ دیبا غنچه‌پور؛ علی خواجه‌نایینی؛ کیومرث اشتریان