بررسی تأثیر توسعه مالی بخش بانکی بر اشتغال بخش صنعت (کاربردی از مدل سری‌های زمانی ساختاری)

نویسندگان

چکیده

مطالعه‌ حاضر به بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در ایران (طی دوره زمانی 1358 تا 1388) پرداخته است. به این منظور شاخص‌های توسعه مالی در بخش بانکی کشور براساس گزارش‌های اقتصادی و ترازنامه اقتصادی در سال‌های مذکور محاسبه و سپس یک شاخص ترکیبی از آنها، با استفاده از روش تجزیه مؤلفه‌های اصلی، ساخته شد. شاخص ترکیبی به‌دست آمده به‌عنوان یک متغیر توضیحی و در کنار متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، حداقل دستمزد واقعی و موجودی سرمایه بخش صنعت، وارد تابع تقاضای نیروی کار شد. در نهایت تابع تقاضای نیروی‌کار براساس مدل سری زمانی ساختاری (با در نظر گرفتن روند ضمنی)، تخمین زده شد. ضرایب به‌دست آمده همگی در سطح 5 درصد معنی‌دار بوده و فرضیه تحقیق، مبنی‌بر اثرگذاری مثبت و معنی‌دار توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در دوره مورد بررسی، رد نشده است. ; طبقه‌بندی JEL :O16،C19 ، J23، C32 ;

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Effect of Financial Development in Banking Sector on Industrial Employment

چکیده [English]

The purpose of this article is studying the effect of financial development on industrial employment. First of all, financial development indices in banking sector was defined and calculated for Iran in the period of 1358-1388. Then, principal component analysis (PCA) was presented as a statistical method for making compound index. In the next step, computed compound index was introduced to labor demand function as a new variable. So, we had four explanatory variables consisting of value added in industry sector, real minimum wage, capital stock in industry sector and financial development in labor demand function. For estimating the function, structural time series model was used which considered an underlying trend for labor demand. The result shows that all estimated parameters are significant in the probability level of 5%, and the research hypothesis based on significance and affirmative effect of financial development on industrial employment, was not rejected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial development in banking sector؛ principal component analysis؛ labor demand
  • structural time series