دوره و شماره: دوره 24، شماره 3 - شماره پیاپی 76، دی 1394 
مسئلۀ نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی

جواد تقی زاده؛ عادله قلی‌زاده؛ مرتضی نجابت خواه