پیشگیری از فساد اداری- مالی در پرتو «آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوۀ مجریه 1392»

نویسنده

چکیده

فساد اداری- مالی از شاخص‌ترین مظاهر رفتارهای برهم‌زنندۀ نظم اداری و مدیریتی است. در پرتو این رفتارهای مجرمانه چالش‌های متعددی در جامعه پدید می‌آید. بی‌اعتماد شدن شهروندان نسبت به‌نظام اداری و مدیریتی و ایجاد نوسان‌های شدید در فرآیند امور اداری و مالی از بارزترین پیامدهای زیان‌بار آن به شمار می‌روند. به همین جهت، چه در گسترۀ سیاست جنایی بین‌المللی و چه در عرصۀ سیاست جنایی ملی برای مهار این پدیده تدابیر متعدد غیر کیفری/ کنشی و کیفری/ واکنشی اتخاذ و اجرا شده‌اند. چنان‌که؛ در پرتو این هماهنگ شدن‌ها می‌توان از «جهانی‌شدن سیاست جنایی در برابر فساد اداری- مالی» سخن به میان آورد. در قلمرو سیاست جنایی ایران پیش و پس از پیوستن کشور ایران به پیمان مبارزه با فساد (2003) سیاست‌ها و مقررات متعددی برای کنترل این پدیده به تصویب رسیده‌اند که سیاست‌های کلی نظام اداری (1389) از برجسته‌ترین آنهاست. باوجود این، «آیین‌نامۀ پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوۀ مجریه (1392)» تازه‌ترین سیاست اتخاذشده در این زمینه و در راستای مادۀ 33 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (1390) به شمار می‌رود. در پرتو این آیین‌نامه به پیش‌بینی تدابیر ماهوی و شکلی ناظر به پیشگیری از فساد اداری- مالی مبادرت شده است تا از این رهگذر از میزان ارتکاب این جرم‌ها دست‌کم در پهنۀ دستگاه‌های اجرایی کاسته شود. در این نوشتار، از جنبه‌های ماهوی (الف) و جنبه‌های شکلی (ب) پیشگیری از فساد اداری- مالی در پرتو آیین‌نامه مذکور سخن به میان می‌آید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevention of Corruption in By-Law of Systematic and Permanent Prevention and Reaction against Corruption in the Executive 2014

چکیده [English]

Corruption is main topic behavior against public and administrates order. It is dangerious for the society. However policy-makers foresight prevention, penal policy and plan for control of corruption in international and national criminal policy. This approach resulting to globalization of criminal policy for reduces of corruption United Nations Convention against corruption 2003 is the example. There are many Acts and policis in context in Iranian criminal policy is. By-law of systematic and permanent prevention and reaction against corruption in the executive 2014 is policy of important for control of corruption. In this article, substantive and procedural aspect of prevention of corruption in Iran is studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corruption prevention
  • Criminal policy
  • the executive crime