مصادیق عدول از اصول کلی حقوق کیفری در جرایم علیه امنیت

نویسندگان

چکیده

یکی از موضوعات مهم و اساسی در مباحث حقوقی، تقابلِ «حقوق حاکمیت» و «حقوق شهروندی» در عرصه‌های مختلف است. از یک طرف، حاکمیت ملی و اقتدار سیاسی مهم‌ترین ارزش برای حکومت‌ها محسوب می‌شود و دولت مردان از هیچ گونه تلاشی در جهت تضمین حقوق حاکمیت دریغ نمی‌کنند. از طرفی دیگر، امروزه مفهوم «حقوق شهروندی» به عنوان نقطۀ مقابل «حقوق حاکمیت»، جایگاه ویژه‌ای در عرصۀ حقوق بین‌الملل و حقوق داخلیِ کشورهای مختلف به ویژه در مباحث مربوط به حقوق بشر پیدا کرده است. بر پایۀ تفکرات موجود، یک نظام حقوقی پویا و ایده‌آل از یک طرف، باید مدافع حقوق شهروندی و رعایت آن باشد و از سوی دیگر، بر تحکیم پایه‌های حاکمیت و امنیت موجود در کشور، اصرار ورزد. در این میان، بدون هیچ تردیدی «جرایم علیه امنیت» را می‌توان یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین عرصه‌های چالش و تقابل میان حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی دانست. به دلیل اهمیتِ فراوان جرایم علیه امنیت و تبعات و نتایج مهلک و زیانباری که این‌گونه جرایم برای نظم و امنیت عمومی، استقلال و حاکمیت ملّی به دنبال دارند، دولت‌ها در زمینۀ واکنش نسبت به این جرایم معمولاً در جهت تضمین حقوق حاکمیت گام برداشته و بعضاً از اصول کلی و تثبیت شدۀ حقوق کیفری عدول می‌کنند. جرم‌انگاری اندیشۀ مجرمانه و اعمال مقدماتی، توسعۀ دامنۀ شمول جرایم، محروم کردن مرتکبان از تدابیر ارفاقی و حقوق دفاعی، عدول از اصل سرزمینی یا درون مرزی بودن حقوق جزا و اتخاذ رویکرد سخت‌گیرانه در واکنش دهی از مهم‌ترین مصادیق عدول از اصول کلی و تثبیت شدۀ حقوق کیفری در حوزۀ جرایم علیه امنیت محسوب می‌شوند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examples of Deviation from the General Principles of Criminal Law on Crimes against Security

چکیده [English]

One of the key issues in the legal topics is confrontation between "sovereignty’ rights" and "citizenship rights" in various fields. On the one hand, national sovereignty and political authority is the most important value to governments and statesmen will not spare any effort to ensure the sovereign rights. On the other hand, today the concept of “citizenship rights” as the opposite of "sovereignty’ rights" has found special position in the field of international law and the internal law of many countries, particularly issues related to human rights. According to current thoughts, a dynamic and ideal legal system on the one hand, should be advocate and defender of citizenship rights and its implementation and on the other hand, it must insists on strengthening the foundations of sovereignty in the country, which advocates citizens’ rights and the values of human dignity. In the meantime, without any doubt "crimes against security" is one of the most critical challenges and confrontations between sovereignty rights and citizenship rights. Because of the great importance of crimes against security and pernicious and detrimental consequences that such crimes have for public order and security, independence and national sovereignty, governments in the response to these crimes usually take steps to ensure sovereignty rights and sometimes deviate from of the general principles of criminal law. Criminalization of criminal thought and preliminary conducts, expanding the scope of crimes, depriving the perpetrators from leniency mechanisms and the rights of the defense, deviation from the territorial principle of the criminal law, applying Strict approach in response are the most important examples of deviation from the general and established principles of criminal law in the field crimes against security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crimes against security
  • general principles of criminal law
  • criminalization of criminal thought
  • criminalization of preliminary conducts
  • Protective principle
  • sovereignty rights
  • citizenship rights