دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 75، مهر 1394