هویت، سیاست و زیست‌جهان

نویسندگان

چکیده

هویت از غامض‌ترین و مهم‌ترین مباحث در حوزه زندگی انسانی است. هویت به‌مثابه درک آدمی از خویش، از سویه‌ها و رویکردهای مختلفی مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. از یکسو هویت به‌مثابه درک آدمی از خویشتن در رویکردهای ذات‌گرا، هویت معادل با یک ذات و یک جوهر است، از سوی دیگر برخی با رد رویکرد‌های ذات‌گرا، با تأکید بر غیرذاتی و در نتیجه بی‌بنیانی هویت، آن را یک پدیده برساخته تعبیر کرده و هویت را صرفاً حاصل بازی قدرت و میدان‌های گفتمانی تعبیر می‌کنند. در این مقاله از رویکرد دیگری به هویت سخن خواهیم گفت که تحت تأثیر آراء ویتگنشتاین و هوسرل در باره شکل زندگی و زیست جهان، درکی دگرگون از هویت ارائه می‌کند. درکی که در عین آنکه ذات‌گرایی را نقد می‌کند، اما هویت را یک امر بی‌بنیان و نتیجه قدرت و گفتمان در نظر نمی‌گیرد و برای آن نوعی از اصالت و بنیان قائل می‌شود. در ادامه و به صورت کوتاه به تبعات انتقال این بحث از مباحث نظری به کاربست آن در مورد ایران و هویت ایرانی خواهیم پرداخت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identity, Politics, and Lifeworld

چکیده [English]

Identity has always been one of the most intricate and important issues in human life. Identity, as the understanding of one’s self, has been studied through various perspectives and approaches. On the one hand, the essentialist approach argues that identity is of an essence in itself. On the other hand, rejecting the essentialist approach, some emphasize the non-essential, baseless nature of identity, describing that as a mere product of power games and discursive battles. This paper provides a third approach to identity based on Wittgenstein and Husserl’s concept of way of life and lifeworld. Despite maintaining the critique on the essentialist view, this third approach does not perceive identity to be the baseless product of power and discourse, rather, it grants authenticity and significance to it. The paper also examines, very briefly, the transition of the concept from theory to practice and its application on Iranian identity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • identity
  • Lifeworld
  • subject