مطالعۀ راهبردی ارتباط همکاری بین‌سازمانی با فعالیت‌های خدماتی و صنعتی

نویسنده

چکیده

مختلف بیان‌کننده اهمیت روزافزون ارتباط بین سازمانی است. رویکردهای توسعه‌ای جدید برای مدیریت محیط پیچیده و رقابتی امروزی و بهره‎گیری از آن در خدمت اهداف و منافع سازمان بر استفاده از راهبرد ارتباط بین سازمانی تأکید بسیار دارند. هدف این مطالعه، ارتباط بین سازمان‎های با فعالیت‎های مشابه و غیرمشابه و شناسایی نقش فرهنگ و سابقه بر چگونگی ارتباط و شناسایی راهبرد برای ایجاد یا تقویت ارتباط است. چارچوب نظری تحقیق متشکل از شش پارادایم ارتباط بین‌سازمانی و نظریه‌های نقش فرهنگ و سابقه بر ارتباط بین‌‌سازمانی و مدل استراتژیک SWOT است. حاصل نظریه‌ها نه پرسش است. برای پاسخگویی به پرسش‌ها از روش تحقیق کیفی مصاحبه و مدل SWOT بهره گرفته شده است. مطالعه 32 سازمان با روش اشاره‌شده نشان می‎دهد دامنه ارتباط بین‌سازمانی برای هر سازمان از یک مورد تا ارتباط با همه سازمان‌ها متغیر است. این ارتباط بیشتر بین سازمان‌های با فعالیت‌های نامشابه ازجمله بخش خدمات و صنعت مشاهده می‎شود. مواردی اندک نیز بین سازمان‎های با فعالیت مشابه و عمدتاً صنعتی مشاهده شد. فرهنگ (تحصیلات) و سابقه فعالیت، با ارتباط بین‌سارمانی رابطه مثبت دارد. هر چند شماره ارتباطات کثیر به‌دست آمد، شواهد نشان می‌دهد، بالقوه‌های بسیاری برای گسترش و تقویت این ارتباطات وجود دارد. با بهره‎گیری از مدل SWOT راهبردی برای تقویت ارتباط و همکاری بین سازمانی ارائه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Study of the Inter-Organizational Relationship and Cooperation of the Industrial and Service Activities

چکیده [English]

This paper studies the inter-organizational relationships in a geographical area. A review of the scientific resources in different fields expresses the increasing significance of the inter-organizational relationship. New developmental approaches emphasize the role of the inter-organizational relationship strategy to manage complicated and competitive modern environment and, also, to address the organization’s objectives and interests. This paper seeks to study the inter-organizational relationship between similar and dissimilar units. The study also analyzes the role of the organization’s culture and record on the relationship and recognizing the “strategy” to create or reinforce the relationship. Theoretical framework is constituted of the six paradigms of inter-organizational relationship, theories of its relation with culture and record, and strategic model of SWOT. Nine questions are developed. To answer the questions, 32 organizations are studied by qualitative methods, including interview and SWOT model. Results show that there are many relationships among the 32 studied organizations. The relationships are more apparent between organizations with dissimilar activity, including service and industry spheres. Few relationships were also observed between similar organizations (mostly industrial organizations). The direct influence of culture (education) and record on the inter-organizational relationship is confirmed. Although there is a vast range of relationship, the findings indicate that there are still many potentials to increase or reinforce inter-organizational relationships. Using the model of SWOT, a strategy for enforcing the inter-organizational relationship and cooperation is introduced

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inter-Organizational Relationship
  • Theoretical Paradigms of the Inter-Organizational Relationships
  • culture
  • record
  • Strategic Model of SWOT