تبیین جنگ عراق علیه ایران: تأملی بر نقش علّی مبارزه برای شناسایی

نویسندگان

چکیده

گزاره خواست و تلاش عراق با رهبری صدام‌حسین برای کسب هژمونی منطقه‌ای و رهبری جهان عرب به‌عنوان یکی از علل تهاجم عراق به ایران در بیشتر تحقیقات صورت‌گرفته درباره علل جنگ ایران و عراق مطرح شده است. این گزاره به‌شکلی که در تحقیقات جنگ ایران و عراق بیان می‌شود، دچار ابهام است. به‌عبارت دیگر، رابطه صریح و منطقی بین خواست عراق برای تحقق رهبری در منطقه خلیج‌فارس و جهان عرب و جنگ برقرار نمی‌شود. چرا عراق راه‌های دیگری، به‌جز جنگ‌افروزی را برای تحقق برتری خود در منطقه و جهان عرب انتخاب نکرد؟ آیا تحقق رهبری صدام در جهان عرب از راه مسالمت‌آمیز امکان‌پذیر نبود؟ چارچوب تحلیلی مبارزه برای شناسایی به‌خوبی می‌تواند به چنین پرسش‌هایی پاسخ دهد و گزاره خواست عراق برای برتری در منطقه و جهان عرب را از ابهام کنونی خارج کند. مقاله حاضر تلاش کرده است با استفاده از چارچوب تحلیلی مبارزه برای شناسایی به شناخت بهتری از تهاجم عراق به ایران دست یابد. کشورها برای شناسایی‌شدن حق حیات در عرصه بین‌المللی (شناسایی حداقلی) و لایه‌های مختلف هویتی خود ازجمله منزلت (شناسایی حداکثری) تلاش و مبارزه می‌کنند. بنابراین در نوشتار حاضر توضیح داده می‌شود که چگونه مبارزه و تلاش عراق برای شناسایی‌شدن منزلت مورد نظر خود؛ یعنی منزلت قدرت برتر در منطقه خلیج‌فارس و جهان عرب، وضعیت خشونت‌باری به‌خود گرفت و شرایط منجر به جنگ را ایجاد کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clarifying Iraqi Invasion of Iran: On the Causal Role of the Struggle for Recognition

چکیده [English]

Saddam Hussein’s efforts to establish Iraq as the regional hegemon and the leader of the Arab World is vastly proposed, in most of the literature, as one of the main causes of the Iran-Iraq War. This proposition, however, has been expressed very vaguely in previous studies. In other words, no direct logical connection is specified between Iraq’s intention to be the regional hegemon or the leader of the Arab World and its invasion of Iran. Why did Iraq, rather than trying other options, choose to wage a war on Iran to achieve its objectives? Were it not possible for Saddam Hussein to assume his position as the leader of the Arab World through peaceful alternatives? The analytical framework of “the struggle for recognition” is able to provide answers to these questions. The aforementioned proposition could be clarified through this analytical framework. This paper applies “the struggle for recognition” to further explore the causes of the Iraqi invasion of Iran. States struggle to enforce the recognition of their right to life in international arena (thin recognition) and compel the world to recognize their various identity layers, including status (thick recognition). This paper, therefore, explains how Iraq’s struggle for recognition of its status as the regional hegemon and the leader of the Arab World led to violence and eventually the War

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran-Iraq war
  • International Relations Theory
  • struggle for recognition
  • Thin Recognition
  • Thick Recognition
  • status