رویارویی با بی‌کیفری تروریسم؛ راهبردی نوین در پرتو تحولات نظام حقوق بین‌المللی کیفری

نویسندگان

چکیده

نارضایتی افکار عمومی دنیا از بی کیفر ماندن مجرمان جنگِ اول جهانی موجب شد تا پس از وقوع یک جنگ جهانی دیگر، این سؤال در اذهان بین‌المللی تداعی شود که «آیا باز هم آنان در امان خواهند ماند؟» تجربۀ تلخ جنگ، درگیری، کشتار و خونریزی در ابعاد گوناگون جهانی موجب شد تا بعد از جنگ جهانی دوم جامعۀ بین‌المللی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تدابیری متناسب اتخاذ کند. درواقع، می‌توان اذعان داشت که تجارب حاصل از این مخاصمه‌ها، جامعۀ بین‌المللی را تکان داد و این فکر را به وجود آورد که باید تدابیری اساسی و کارآمد برای مجازات جنایتکاران جنگ اتخاذ شود تا بدین‌وسیله از تکرار جنایات دهشت‌بار و حتی بروز جنگ، پیشگیری شود. از طرفی، امروزه با گسترش اشکال مدرن و نوین پدیده تروریسم، لازم است راهبردهای سنجیده‌ای پیش‌بینی شود. از این‌رو، امروزه در نظام حقوق بین‌المللی کیفری وجود «پدیدۀ بی‌کیفری» به‌مثابۀ چالش و معضلی گسترده در رویارویی با تروریسم به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد اعمال قواعد متقن نظام حقوق بین‌المللی همچون استرداد، تعقیب کیفری، صلاحیت جهانی و به‌ویژه همکاری کیفری بین‌المللی کشورها با دیوان، موجبات تحقق امحای بی‌کیفری را در مبارزه با تروریسم فراهم می‌نماید. این مقاله ضمن ارائۀ تعریفی واضح از بی‌کیفری، جایگاه، شرایط و اعمال قواعد مزبور را در پایان دادن به پدیده تروریسم، مورد ارزیابی قرار می‌دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Countering Terrorism Impunity: New Strategy in the Light of Transformations of International Criminal Law System

چکیده [English]

Dissatisfaction of the world’s public opinions with impunity of World War I criminals raised a question in minds of international community after another world war had occurred: "Will we be safe and immune again?" Bitter experiences with wars and conflicts, with massacre and bloodshed in various global dimensions led post- World War II international community to take appropriate tactics to maintain international peace and security. In fact, it can be acknowledged that experiences resulting from such hostilities shocked international community and developed this idea that some fundamental and effective tactics should be taken to punish war criminals in order to prevent recurrence of horrific crimes and even occurrence of wars. Nowadays, for this reason, phenomenon of impunity present in international criminal law system is considered as a wide spread predicament and challenge to fighting against terrorism. In order to realize elimination of impunity in countering terrorism, it is necessary to exercise solid rules of international legal system such as extradition, prosecution and universal jurisdiction. Thus, this paper seeks to provide a clear definition of impunity while evaluating status, conditions and exercise of mentioned rules in putting and end to this phenomenon

کلیدواژه‌ها [English]

  • terrorism
  • anti-terrorism conventions and treaties
  • Impunity
  • Extradition
  • universal jurisdiction
  • International Criminal Court