تحلیل حقوقی اوراق بهادار به‌مثابه ارزش

نویسندگان

چکیده

این مقاله با نگاهی بنیادین و تطبیقی به تحلیل مالکیت اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران و کامن لا می‌پردازد. خلق اوراق بهادار، دارایی‌های فاقد خصیصه نقدشوندگی سریع را به نمادهایی دارای ارزش بدل می‌نماید. در حقیقت «ارزش» است که در اقتصاد مبادله می‌شود. با استفاده از مفهوم ارزش، سرعت معاملات اوراق بهادار و به‌تبع آن سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش ‌یافته و انرژی موجود در آنها به‌صورت راکد درنیامده بلکه با تحلیل آنها در قالب اعیانی در نوع خاص خود، این انرژی آزادشده و به‌سرعت در اقتصاد مورد نقل‌وانتقال قرار می‌گیرد. همچنین پذیرش مفهوم عرفی و اعتباری مالکیت اوراق بهادار و تلقی آنها به‌عنوان شبه اسناد تجاری، منتج به کاهش هزینه‌های مبادله می‌شود؛ امری که مستلزم حمایت از خریدار با حسن نیت است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of Securities as Value

چکیده [English]

The aime of this article is study legal analysis of securities in value. The kind of rights against securities has positive correlation with economic efficiency. In this article the economic analysis of securities would be focused with a comparative study with common law. Securities cause assets with low liquidity such as land to reshape to valuable symbols. In fact, it is value which is transacted in the economy. Thus, the velocity of their transactions and as a result, the velocity of circulation of money would increase. Consequently if we consider securities as circulating rights i.e. consider them as quasi-negotiable instruments and also by legal support of bona fide purchaser, the transaction costs would decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common Law
  • legal &
  • Economic Analysis
  • ownership
  • Securities