تحلیل پویای تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان

نویسندگان

چکیده

اقتصاد نهادگرای جدید، ترتیبات نهادی و سیاسی را علاوه بر متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی معرفی کرده و به ظهور ادبیات اقتصادی جدیدی انجامید که از درهم آمیختگی نظریه جدید رشد درون‌زا و اقتصاد سیاسی کلان نوین توسعه‌ یافته است. مکتب اقتصاد نهادگرای جدید بیشتر در برگیرنده مجموعه وسیع‌تری از متغیرهای توضیحی است و به دلیل توجه به زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه نسبت به مکاتب دیگر تکامل یافته‌تر است. هدف این مقاله، تحلیل تجربی اثر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در قالب مدل‌های رشد درون‌زا با به‌کارگیری تجزیه و تحلیل رگرسیونی و روش گشتاور خودتعمیم‌یافته (GMM) برای کشورهای منتخبی از جهان در سه سطح توسعه‌یافتگی در بازه زمانی 2013-1990 است. ثبات اقتصاد کلان (کمتر بودن میزان تورم و مخارج دولت) بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. فرضیه اثر منفی ناپایداری سیاسی بر رشد اقتصادی تأیید شده است. متغیر تغییرات کابینه می‌تواند جانشین بهتری برای متغیر ناپایداری سیاسی نسبت به سایر متغیرها باشد. بهبود متغیرهای نهادی، ساختار قانونی کارآمد، حفظ حقوق مالکیت، همگن نژادی بالاتر و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل بسیار مهم برای تشویق سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مورد توجه است. تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه بالا که دارای امکانات و زیرساخت‌های مناسب‌تری برای مراحل رشد و توسعه هستند دارای ضرایب کوچکتری بوده، اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، ضرایب بزرگتر بوده و این به دلیل اهمیت ندادن به متغیرهای نهادی در این کشورها و نیز نوسانات سیاسی بیشتر و نبود ثبات اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic Analysis of the Impact of Economic Variables, Political and Institutional (Property Rights, etc.) on Economic Growth in Selected Countries of the World

چکیده [English]

New institutional economy introduced institutional and political factors as well as economic variables as factors affecting economic growth which have led to the appearance of new economic literature and it is developed from new theory of endogenous growth and macro political economy. New institutional economy is involved in a wider set of explanatory variables which are evolved due to cultural, social, political and economic infrastructures in comparison to other schools. ;
In this article, the empirical analysis of the impact of economic, political and institutional variables on economic growth in the endogenous growth models with using regression analysis and GMM model is generalized to selected countries of world at the three levels of development during the period of 1990-2013.;
Macroeconomic stability has a positive effect on economic growth. The hypothesis that political instability has a negative effect on economic growth is confirmed. The variable of cabinet change would be a better alternative for the political instability variable than other variables. Improvment of institutional variables, the efficiency of legal structure and preserving property rights, ethnic homogeneity and higher economic freedom are crucial factors to encourage investment and economic growth. The impact of economic, political and institutional variables on economic growth have less coefficient in countries with high per capita income which have more appropriate facilities and infrastructure for the growth and development , but these coefficients are large in countries with average and low per capita income because of neglecting institutional variables, political volatility and lack of economic stability in this countries. ;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endogenous Growth Model
  • institutional economics
  • Generalized method of moments