انرژی گداخت هسته‌ای راهبردی اجتناب‌ناپذیر در افق چشم‌انداز انرژی کشور

نویسندگان

چکیده

مشکل چگونگی تأمین و یا کنترل روند افزایشی تقاضای انرژی و سیاست‌های راهبردی در راستای هدایت بحران انرژی و رهیافتن به اولویت و رویکردی اجتناب‌ناپذیر به سوی پاک‌ترین و ماندگارترین منبع تأمین انرژی مرور و بررسی می‌شوند. این بررسی دارای نتیجه‌ای متفاوت از بررسی‌های معمول است که در نهایت بر اولویت و توسعه بهره‌برداری از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید دارند. اولویت مطرح در این مقاله دسترسی به فرایند تولید انرژی در خورشید (انرژی گداخت هسته‌ای) که سرچشمه و منشأ تمامی منابع انرژی اعم از فسیلی و غیرفسیلی در کره خاکی است، می‌باشد. در وهله اول روند پژوهش برای مهار انرژی گداخت هسته‌ای در جهان و ایران بررسی شده است، سپس با ارائه توجیهات لازم، ضرورت دستیابی به انرژی گداخت هسته‌ای، به عنوان یک راهبرد اجتناب‌ناپذیر در تحقق اهداف افق چشم‌انداز 20 ساله کشور که همانا دستیابی به مرزهای تحول‌گرایانه دانش است، در این مقاله مورد بررسی و تاکید قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Plasma and Nuclear Fusion Faculty, Nuclear Science & Technology Institution, Atomic Energy Organization of Iran

چکیده [English]

This article, investigates the limitations of energy supply in order to fulfill the long term growing trend of energy demands. Moreover, a strategic plan for developing an alternative source of energy, which is environment friendly and sustainable is presented. The result of this study differs from similar investigations which normally conclude by suggesting renewable energies. But in this article, the trend of energy production by sun as a main resource of all energy sources on earth i.e. fusion energy is suggested, supported by relevant techno-economical justifications. Firstly, the trend of developing nuclear fusion technology both globally and domestically is briefly introduced and in order to achieve the country’s goals of long term strategic vision, the unavoidable strategy towards nuclear fusion energy in the form of electric power plants is further emphasized in the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fusion energy
  • Strategic Approach
  • long term vision