اشاعه هسته‌ای و صلح: مروری بر آرای موافقان و مخالفان اشاعه

نویسنده

چکیده

طی دهه‌های گذشته مناظره شدیدی میان حامیان اشاعه هسته‌ای و مخالفان آن در جریان بوده و با ظهور بازیگران بالقوه و بالفعل هسته‌ای جدید، این مناظره وارد فضای جدیدی شده است. مبنای طرفداری و مخالفت این دو گروه به دیدگاه‌های متفاوت آنها در مورد تأثیر اشاعه هسته‌ای بر صلح بین‌المللی برمی‌گردد. هدف این مقاله، بررسی تأثیر اشاعه هسته‌ای بر صلح بین‌المللی است. بنابراین، پرسش اصلی این است که اشاعه هسته‌ای چه پیامدی برای صلح بین‌المللی دارد؟ در پاسخ می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که اشاعه هسته‌ای از رهگذر بازدارندگی به تأمین صلح بین‌المللی کمک می‌کند. برای بررسی این فرضیه از روش توصیفی- تحلیلی استفاده می‌شود. یعنی با مرور متون مختلف پیرامون پیوند اشاعه و صلح، خوش‌بینی یا بدبینی خالقان این متون نسبت به پیامد صلح‌آمیز اشاعه روشن می‌شود. روش گردآوردی اطلاعات استفاده از متون کتابخانه‌ای است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچند کیفیت بازدارندگی تسلیحات هسته‌ای در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه با هم تفاوت دارد، اما نمی‌توان منکر پیامد بازدارنده و در نتیجه، ثبات‌بخشی این تسلیحات شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nuclear Proliferation and Peace: A Review of Current Thoughts on Proliferation

چکیده [English]

During recent decades, there has been a debate between advocates and opponents of nuclear proliferation which turned into a new phase as a result of entering new actors. factors shaping the debate are the different views on connectio between proliferation and peace. This article aims to study nuclear proliferation contribution to international peace. It seems that nuclear proliferation through deterrence results in international peace. Testing the hypothesis was accomplished by using descriptive-analytical method. That is, reviewing numerous texts and extracting different views, would make clear the peaceful effect of nuclear proliferation. Findings show that ‘the more may be better’. While developing countries enjoy low-quality weapons, they have succeeded to preserve their stability using a primary deterrence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nuclear proliferation
  • International Peace
  • nuclear optimists
  • nuclear pessimists
  • developing states