دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 34، زمستان 1383