خط قرمز فناوری سوخت؛ با رویکرد تعامل مؤثر پیش می‌رویم

نویسنده

چکیده

در قطعنامه اخیر صحت اظهارات ایران مبنی بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌‌ای به اثبات رسید. گرچه قبلاً در گزارش مدیرکل این مسئله آمده بود که فعالیت‌های ایران صلح‌آمیز است مع‌الوصف پس از طی بازرسی‌های وسیع، امروز بعد از یک سال از بازرسی‌های مکرر، آژانس نه تنها بر این امر اعتراف مجدد می‌نماید، بلکه حتی شورای حکام نیز برای اولین بار اذعان می‌دارد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران، صلح‌آمیز است. این معنی در بند دال قطعنامه اخیر شورای حکام به صراحت قید گردیده است