بازخوانی اندیشه‌های آمارتیاسن در «توسعه و آزادی»؛ تبیینی ایرانی از نگرش‌های آمارتیاسن

نویسنده

چکیده

اگر کسی نشانی توسعه را از شما پرسید، چنین راهنماییش کنید: میدان آزادی، آزاد راه مردم سالاری، خیابان توانمندی و اگر شماره پلاک را پرسید بگویید: در آنجا نیازی به دانستن شماره پلاک نست، زیرا همه درها بر پاشنه مسئولیت آگاهانه می‌چرخد و به روی توسعه پایدار، گشوده می‌شوند. ; چکیده کتاب «توسعه و آزادی» آمارتیاسن ; کتاب «توسعه و آزادی»، اثر آمارتیاسن، برای متخصصین اقتصاد و حقوق و سیاست به‌طور اخص و برای آشنایان با علوم انسانی به‌طور اعم، نیازی به شرح و مقدمه ندارد. علی‌رغم آنکه بسیاری از موضوعات از دیدگاهی نو و با برداشتی جدید و بدیع نگاشته شده است، در اکثر موارد فهم و درک آنها آسان است، اما در عین حال کتابی نیست که بتوان آن را بدون تمرکز کافی و توجه به پیوستگی‌های فراوان مطالبش خواند و فهمید و گذشت;