نظارت بانک مرکزی؛ آری یا نه؟ بانکداری نوین و استقلال بانک مرکزی

نویسنده

چکیده

اهمیت تحولات اخیر در نظام مالی کشورهای پیشرفته و شیوع و تحت تأثیر قراردادن بازارهای مالی در سایر کشورها، موضوع مهمی را در مباحث نظری و عملی اقتصاد پول و بازارهای مالی ایجاد نموده است. ایجاد تحولاتی در خصوص نحوه ارتباطات و نقل و انتقال اطلاعات، مسیر جدیدی را فراروی بازارهای پول و سرمایه در جهان گشوده که به معنای واقعی وطن سرمایه را جهانی ساخته است. براین اساس، دقت در پیشرفت‌های حاصل از این تحولات، موجب خواهد شد تا از فرآیند جهانی شدن اقتصاد عقب نمانده و پیش از آن که نتایج این تحولات خود را به عنوان یک واقعیت به جهان اقتصادی کشور تحمیل نماید، حرکت‌ها و تغییرات لازم جهت مواجه با چنین فرآیندی را پیش‌بینی و ایجاد نماییم