Slide background

جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 85
شماره 85 سال 26
زمستان 1396
دانلود فایل |

آخرین مقالات منتشر شده

راست‌مغزی- چپ‌مغزی از مباحث میان‌رشته‌ای است که در این مقاله برای بررسی فاصله راهبردی سازمان فرهنگی با مخاطبان، مورد استفاده قرار گرفته است. پرسش مقاله حاضر این است که چه رابطه‌ای بین راست مغزی- چپ مغزی و مدیریت سازمان‌های فرهنگی وجود دارد؟ فاصله گفتمانی سازمان با مخاطب چگونه به دست می‌آید و چگونه می‌توان این فاصله را برای ایجاد تفاهم بیشتر مدیریت کرد؟ روش این تحقیق توصیفی و نوع آن ترکیبی است. این تحقیق در یک پژوهشگاه معتبر فرهنگی انجام شده و طی آن بر اساس پرسشنامه نوع و شدت راست‌مغزی و چپ‌مغزی در محیط بیرونی و درونی سازمان (مخاطبان و منابع انسانی سازمان) بررسی و اندازه‌گیری شده است. با محاسبه مقایسه میانگین‌ها، فاصله میان شدت راست‌مغزی و چپ‌مغزی در سازمان و مخاطبان استحصال و بر اساس آن مدل فاصله گفتمانی طراحی و روند ایجاد و مدیریت تفاهم پیشنهاد شده است. یافته تحقیق آن بوده که محیط سازمان از خصوصیات راست‌مغزی بالا و درون سازمان از خصوصیات چپ‌مغزی بالاتری برخوردارند. بر این اساس مدیریت سازمان باید در درون سازمان از راهبرد برنامه‌ریزی و در محیط آن از راهبرد کارسالارانه استفاده كند. در درون سازمان در جذب افراد خلاق کوشیده، در بالابردن سطح توانايى خلاقيت افراد با استفاده از روش‌هاى تشويق و تنبيه و شيوه‌هاى مديريت مشاركتى و غيره، تلاش كند. در رابطه با محيط نيز براى نزديك‌كردن فاصله، مخاطبان خود را تفكيك كرده، براى هر گروه از راست‌مغز و چپ‌مغز، با توجه به نيازهاى ديگر سنى و تحصيلى و غيره محصولات متناسب پيش‌بينى و برنامه‌ريزى كرده و فاصله باقيمانده را با تبليغات و لحاظ‌کردن روش‌های دوسویه مناسب پر كند.
علی نوری مطلق
DOI : 0
کلمات کلیدی : فاصله گفتمانی راهبردی ، راست‌مغزی ، چپ‌مغزی ، سازمان‌های فرهنگی
هدف این مقاله بررسی و تبیین ویژگی‌های شبکه و کارکردهای منابع انسانی مربوط به هر شبکه با استفاده از معماری منابع انسانی به‌منظور ارتقای یادگیری دوجانبه در شرکت ساپکو است. روش تحقیق این پژوهش تبیینی- توصیفی و جمع‌آوری داده مبتنی بر مطالعات کمی (پرسشنامه‌ای) است كه در سه مرحله انجام می‌شود. پس از مطالعات نظری، در مرحله نخست، پرسشنامه معماری به‌منظور تفکیک مشاغل میان مدیران و معاونان شرکت ساپکو توزیع شد. بعد از تفکیک مشاغل و مشخص‌شدن اینکه کدام مشاغل در کدام گونه معماری قرار می‌گیرد، پرسشنامه شبکه که برحسب تراکم، همگنی و اعتماد طراحی‌شده است، میان هرگونه از مشاغل توزیع شد. سپس پرسشنامه کارکردهای منابع انسانی که برحسب پاداش، ارزیابی عملکرد، آموزش و توسعه طراحی ‌شده است، میان مدیران و معاونان توزیع گردید تا نوع مناسب کارکردهای منابع انسانی برای هرگونه مشخص شود. داده‌های حاصل از مطالعات کمی (پرسشنامه‌ای) از طریق تحلیل استنباطی و با استفاده از تی تک‌نمونه (تی استیودنت) آزمون شد. نتایج پژوهش نشان مي‌دهد كه مشاغل دانش‌محور دارای تراکم و همگنی متوسط هستند، ولی اعتماد درون‌گروهی و برون‌گروهی بالایی دارند. مشاغل قرار گرفته در گونه معماری شغل‌محور دارای تراکم، همگنی و اعتماد درون‌گروهی بالایی هستند، درنهايت میان کارکنان موجود در گونه هم‌پیمانان نیز تراکم و همگنی پایین و اعتماد برون¬گروهی بالا به دست آمد که با تشخیص ویژگی هر کدام از انواع معماری مدیران با دید بهتری می¬توانند برای کارکنان خود برنامه¬ریزی کنند. همچنین مشخص شد که در انواع شبکه باید کارکردهای منابع انسانی طوری باشد که دوجانبه‌گرایی در سازمان ارتقا یابد.
علی رضایی میرقائد - میرعلی سیدنقوی - حامد دهقانان - مقصود امیری
DOI : 0
کلمات کلیدی : شبکه ، معماری منابع انسانی ، اعتماد ، تراکم ، همگنی ، کارکردها ، دوجانبه‌گرایی
حکمرانی خوب نخستین‌بار در اواخر دهه 1980 توسط بانک جهانی مطرح شد. بانک جهانی پس از آنکه در اجرای سیاست‌های تعدیل یا همان اجماع واشنگتنی در برخی کشورها ناموفق بود، به این نتیجه رسید که چون دولت‌ها در آن کشورها واجد شرایط لازم نیستند؛ نمی‌توانند در اجرای توصیه‌های این بانک و آزادکردن قیمت‌ها موفق عمل کنند. این نخستین مرحله شکل‌گیری و پیدایی اندیشه (حکمرانی خوب) است. باید خاطرنشان کرد که پارادایم حکمرانی خوب به پارادایم غالب در اندیشه توسعه تبدیل شده است. همچنین در فرهنگ دینی اسلام بارها به مؤلفه‌های حکمرانی خوب اشاره شده است که به منظور چگونگی دستیابی به حکومتی است که بتواند زمینه¬ساز توسعه¬ای عادلانه و مردم¬سالار را فراهم کند. دستورات صریح دین مبین اسلام سده‌ها قبل به طرح ایده حکمرانی خوب، در قرآن، روایات، سیره¬ پیامبران و امامان پرداخته است. توجه به موضوع حکمرانی در مباحث توسعه، به دلیل عواملي ازجمله شکست برنامه‌های قبلی توسعه، گسترش توجه به نهادها در تحلیل‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آگاهی از اهمیت عوامل سیاسی در توسعه کشورها، پی بردن اقتصاددانان به اشتباه‌بودن برخی مفروض‌های نئوکلاسیکی و برخی عوامل دیگر مانند فروپاشی کمونیسم بوده است. این استراتژی نیز به مانند دیگر برنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی با کاستی‌هایی همراه بوده است، به‌طوری که نقدهای متعددی برای آن ارائه کردند. نوشته حاضر درصدد است با بررسی ابعاد مختلف حکمرانی خوب و بیان نقد‌ها و کاستی‌های آن به ارائه راه‌حل جایگزین برای این الگو بپردازد. راه‌حل جایگزین مقاله حاضر حکمرانی پایدار است. در اين راستا پرسش اصلی مقاله اين است كه کاستی‌های الگوهاي حکمرانی خوب چیست و چه الگويي را می‌توان جایگزین آن كرد؟ فرضیه مقاله حاضر اين است که حکمرانی خوب به‌عنوان روشی برای دستیابی به توسعه توسط بانک جهانی مطرح گردید، ولی کشورهای مختلف برای اجرای آن با چالش‌ها و کاستی‌هایی روبه‌رو شده‌اند؛ ازجمله آنکه منشأ حکمرانی خوب اقتصاد و توسعه اقتصادی است که حکمرانی پایدار را به‌عنوان الگویی برای برون‌رفت از کاستی‌های حکمرانی خوب می‌تواند مطرح کرد که از ترکیب پارادایم توسعه به‌عنوان مغزافزار و حکمرانی خوب به‌عنوان راهکار عملیاتی‌سازی حکمرانی، این الگو شکل می‌گیرد. این پژوهش بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات و کتابخانه‌ای است. چارچوب نظری پژوهش حاضر هم بر اساس نظریه حکمرانی خوب است.
محمدرحیم عیوضی - نازنین مرزبان - معصومه صالحی
DOI : 0
کلمات کلیدی : حکمرانی خوب ، پاسخ‌گویی و حق اظهارنظر ، ثبات سیاسی ، اثربخشی حکومت ، حاکمیت قانون ، حکمرانی پایدار
شتاب روزافزون تحولات در حوزه‌هاي مختلف، دانش و مهارت‌هاي نوظهور، تماس روزافزون فرهنگ‌ها و گسترش شبکه‌هاي ارتباطی در عرصه فرهنگ و اندیشه، چالش‌ها و فرصت‌هاي جدیدي را در سطوح ملی و بین‌المللی به وجود آورده است. لذا یافتن قانونمندی‌هاي اقتصادي، سیاسی و فرهنگی در مواجهه با این پدیده مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است و دولت‌ها باید در جهت‌گیری‌هاي کلی سیاست‌ها و راهبردها به شکل‌گیري نوع جدید جامعه جهانی توجه کنند. براي حفظ و ترویج و تبادل فرهنگ جامعه، نظام حاكم نيازمند برنامه‌ريزي راهبردي فرهنگي است، در راستاي تدوين اين برنامه‌ريزي توجه به عوامل محيطي مؤثر بر برنامه‌ريزي راهبردي فرهنگي مهم است. زيرا در صورت عدم شناسايي و تشخيص درست عوامل محيطي، عملياتي‌كردن و اجراي برنامه با مشكل مواجه می‌شود. در اين مقاله عوامل محيطي مؤثر بر برنامه‌ريزي راهبردي فرهنگي در سه‌شاخه عوامل اقتصادي، سياسي و فناوري در نظر گرفته شده است. اين نوشتار برخاسته از پژوهش بر اساس داده‌هاي جمع‌آوری‌شده از پرسشنامه در سازمان تبليغات اسلامي- شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي متشكل از مديران، كارشناسان و متخصصان موضع پژوهش انجام گرفت. نتايج حاصل از تجزیه‌وتحلیل آماري نشان داد كه بين عوامل محيطي مؤثر در برنامه‌ريزي راهبردي فرهنگي كشور رابطه معني‌داري وجود دارد. در ادامه به رتبه‌بندي عوامل اقتصادي- سياسي و فناوري پرداخته شد و درنهایت الگوي تحليلي پژوهش در نرم‌افزار ليزرل مورد تحلیل و آزمون قرار گرفت و الگو مورد تأييد قرار گرفت.
اکبر بهمنی - رضا زارع - حامد فاضلی کبریا
DOI : 0
کلمات کلیدی : فرهنگ ، عوامل محيطي ، برنامه‌ريزي راهبردي ، برنامه‌ريزي راهبردي فرهنگي ، تحول فرهنگي
محدودیت‌های موجود در دنیای فیزیکی طرفین، قرارداد مشارکت جنایی را بر آن داشت تا در راستای نیل به اهداف مجرمانه و کسب سود بیشتر نسبت به سازمان‌دهی منابع و تمرکز خود در قالب ساختارهایی منسجم و ثابت با زنجیره فرماندهی مشخص اقدام كنند. به‌کارگیری ساختارهای هرمی در فضای واقعی، تلاش مؤثری در جهت جامه عمل پوشاندن به سازوكار اعمال قدرت بود. فضای سایبر با ظهور خود محدودیت‌های دنیای فیزیکی را از میان برداشت و همگام با شکل‌گیری نسل نوینی از جرائم، مدل‌های ساختاری جدیدی از سازمان‌دهی ائتلاف شرکای قرارداد مجرمانه در این فضا پدیدار شد که از جهات متعددی با همتایان سنتی خویش متفاوت بود. فقدان منابع تحقیقی لازم در این زمینه، ایده نخستین لزوم واکاوی ماهیت و نحوه سازمان‌یافتگی جرائم در فضای سایبر را به ذهن نگارندگان پژوهش تداعی كرد كه مقاله پیش‌رو حاصل این واکاوی است. جوینده حقیقت را پوشیده نیست که سگالش و تحلیل چیستی این پدیده قادر خواهد بود تا روزنه‌های مطالعاتی- کاربردی مؤثری را به‌منظور جلوگیری از پیدایش و تکوین صنعت مجرمانه سازمان‌یافته در فضای سایبر در اختیار مقامات مجری قانون قرار دهد.
جعفر کوشا - حسین روزگار - علی رحمتی
DOI : 0
کلمات کلیدی : گروه مجرمانه سازمان‌یافته ، فضای سایبر ، ساختار هرمی ، بازار سیاه

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 10 رکورد)