Slide background

جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 81
شماره 81 سال 25
زمستان 1395
دانلود فایل |

آخرین مقالات منتشر شده

دستيابي به توسعه بدون اتكا بر پژوهش، امكان‌پذير نيست و موفقيت در پياده‌سازي با ارزيابي و نظارت محقق خواهد شد. هدف اين تحقيق، استخراج شاخص‌های کلیدی توسعه پژوهش در ایران با تمرکز بر بخش بهداشت و درمان است. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل محتواست و برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از تکنیک دلفی فازی ایشیکاوا استفاده‌شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که 34 شاخص از مجموع 74 شاخص استخراج‌شده توسط محقق از نگاه خبرگان عوامل کلیدی محسوب می‌شوند که باید به‌طور مستمر مورد پایش قرار گیرند. ازجمله این شاخص‌ها می‌توان به «حجم قراردادهاي مشاوره و پژوهشي صنعت با مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي»، «مقدار H-Index ملی (درجه اعتبار و ارجاعات مقالات در عرصه بین‌الملل)» و «تعداد مقالات مشترک با دانشجویان (یا استادان) خارج از کشور» اشاره كرد.
امیرعلی سیف‌الدین اصل - فاطمه ثقفی - محمد مهدی ذوالفقارزاده - مهدی حمیدی - محمد عسکریان
DOI : 0
کلمات کلیدی : پژوهش ، شاخص ، دلفی فازی ایشیکاوا ، بخش بهداشت و درمان
گذشته بوده است، همچنان مرکزیت خود را در کانون مباحث اجتماعی و سیاسی حفظ کرده است. با گذشت بیش از شصت سال از تاریخ برنامه‌ریزی در ایران و آزمون‌وخطاهای متعدد، در سال 1382 سند چشم‌انداز بيست‌ساله که جایگاه ایران را در افق 1404 نشان می‌داد، تصویب و ابلاغ شد. متأسفانه به‌رغم جایگاه رفیع این سند که پس از قانون اساسی مهم‌ترین سند بالادستی کشور محسوب می‌شود و همچنین تأکیدات مکرر مقامات عالی نظام، آن‌طور که انتظار می‌رفت توفیقی جهت تبدیل‌شدن به یک گفتمان در عرصه عمومی پیدا نکرد. در این پژوهش، نمونه‌ای هدفمند از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد مصاحبه عمیق از نوع نیمه ساختاریافته و اکتشافی قرار گرفتند و با توجه به روش تحقیق داده‌بنیاد، مفاهیم به‌دست آمده پس از انجام فرایند کدگذاری‌های سه‌گانه (باز، محوری و انتخابی) بررسی و تحلیل شد. یافته‌های این تحقیق نشان مي‌دهد كه الگوی ارتباطات آیینی به دلیل قابلیت‌های ذاتی و کارکردی آن و همچنین تناسب با زمینه‌های داخلی ازجمله بستر تاریخی و فرهنگی موجود در ایران، از ظرفیت‌های مناسبی برای ترویج گفتمان توسعه در حوزه عمومی برخوردار است که متأسفانه تاکنون از این ظرفیت و در جهت توسعه، بهره‌گیری مطلوبی به عمل نیامده است. لذا این پژوهش باهدف ایجاد قابلیت به‌منظور بهره‌گیری مؤثر از ارتباطات آیینی در طرح‌های مهم اجتماعی ازجمله توسعه، صورت گرفته است.
علیرضا باقری ده آبادی - علی‌اکبر فرهنگی - محمد سلطانی‌فر - افسانه مظفری
DOI : 0
کلمات کلیدی : توسعه ایران ، چشم‌انداز 20 ساله ، ایران 1404 ، حوزه عمومی ، ارتباطات آیینی ، گفتمان توسعه
هدف اين مقاله، بررسی کارکردهای دانشگاه در فرایند توسعه پایدار از اقتصاد مقاومتی در نظام آموزش عالی ایران بوده است. روش تحقيق، توصيفي از نوع پیمایشی است و از طرفی دیگر توصیفی همبستگی از نوع روش تحلیل عاملی تأییدی بوده است؛ که در جامعه اعضای هیئت‌علمی پنج دانشگاه کشور ازجمله ارومیه، تهران، چمران اهواز، فردوسی مشهد و مازندران با نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و تعداد نمونه 263 نفری اجراشده است. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق‌ساخته با توجه به مقیاس لیکرت بوده است. روایی پرسشنامه با توجه به نظر متخصصان (اعضای هیئت‌علمی) و تحلیل تأییدی و پایایی آن با توجه به تحلیل آلفای کرانباخ مناسب گزارش شده است. روش تجزیه‌وتحلیل با استفاده از نرم‌افزار SPSS و SmartPls و تحلیل تأییدی بوده است. نتایج نشان مي‌دهد بین وضع موجود و مطلوب توسعه پایدار از اقتصاد مقاومتی در دانشگاه‌ها تفاوت معنی‌داری مشاهده نشده و با توجه به میانگین وضع موجود در حد مطلوب است. از طرفی در تحلیل تأییدی مرتبه نخست، کلیه شاخص‌ها دارای بار عاملی بالای 6/0 بوده‌اند و نقش تعیین‌کننده‌ای بر سازه‌های خود دارند. در سازه مرتبه دوم کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه منطقه‌ای و توسعه رقابت‌پذیری نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقاي بهره‌وری کل داشته‌اند و در تحلیل سازه مرتبه سوم، عدالت، محیط‌زیست و ارتقاي بهره‌وری کل بر توسعه پایدار نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند. به‌طور کلي مدل توسعه پایدار در حد قابل‌قبول مورد تأیید قرار گرفته است.
روح الله باقری مجد - میرمحمد سیدعباس‌زاده - محمد حسنی - یدالله مهرعلیزاده - ابراهیم صالحی عمران
DOI : 0
کلمات کلیدی : اقتصاد مقاومتی ، توسعه پایدار ، عملکرد آموزش عالی ، عدالت ، محیط‌زیست ، ارتقاي بهره‌وری کل
امروزه امنیت محیط‌زیستی تبدیل به یکی از ارکان مهم امنیت شهروندان شده است به‌نحوی‌که تأمین امنیت اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی برای شهروندان بدون تأمین امنیت محیط‌زیستی، ناکارامد خواهد بود. در این میان، آلودگی هوا یکی از جدی‌ترین مشکلات محیط‌زیستی است که امنیت شهروندان را از جنبه‌های مختلف بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی و البته ایمنی اکوسیستمی را به‌شدت دچار اختلال می‌سازد. با توجه به اینکه تأمین امنیت شهروندان بر عهده نهادهای عمومی، به‌ویژه دولت است؛ تأمین امنیت محیط‌زیستی نیز باید در سرلوحه اقدامات این نهادها باشد. این در حالی است که میزان مسئولیت‌پذیری این نهادها در مقابله با آلودگی هوا به‌عنوان جدی‌ترین تهدید محیط‌زیستی با میزان شدت و آثار نامطلوب آن بر حیات انسانی و محیط‌زیستی متناسب نیست. نظام کنونی حقوقی ایران در ایجاب دولت به مسئولیت‌پذیری بیشتر و مؤثرتر، کارامدی لازم را ندارد و بدون اعمال تحولی اساسی در مبنای حقوقی مسئولیت دولت، نمی‌توان امنیت محیط‌زیستی و هوای پاک را برای شهروندان به ارمغان آورد. حال آنکه با استناد به‌ضرورت تأمین امنیت محیط‌زیستی توسط دولت، می‌توان خواستار ایفای نقش بیشتر دولت در مدیریت مؤثر آلودگی هوای شهری شد. چنانچه آلودگی هوای شهری به‌عنوان مسئله‌ای از مسائل امنیت شهروندان تلقی شود، تأمین این امنیت مستلزم اقدام بی‌درنگ، سریع و همه‌جانبه دولت خواهد بود
مسعود فریادی
DOI : 0
کلمات کلیدی : امنیت محیط‌زیستی ، مسئولیت محیط‌زیستی دولت ، آلودگی هوا ، حقوق حفاظت از هوا
هرچند که منازعه بر سر چگونگی بهره‌برداری از منابع آب شیرین، ریشه ای هزاران ساله در تاریخ اساطیری ملل و اقوام گذشته دارد، اما در دنیای مدرن امروزی نیز باوجود دسترسی آسان به منابع آبی، همچنان از این ماده حیاتی به‌عنوان سلاح و ابزاری براي پیشبرد دیگر مقاصد سیاسی، به‌خصوص در دوران شکل گیری منازعات استفاده می شود. باوجود نادیده‌انگاشتن واقعیت ارتباط پیچیده میان آب و امنیت از سوی پاره ای از متخصصان امنیت بین الملل، واقعیت ها حکایت از آن دارد که کمبود منابع آب شیرین می تواند به‌عنوان یک چالش پایدار در مناسبات بین المللی مطرح شود. با توجه به این مهم، این پژوهش در پی آن است که آشکار سازد چگونه کمبود منابع آب شیرین می تواند سبب شکل گیری منازعه در سطح ملی و بین المللی گردد؛ مسئله ای که تاکنون راه‌حلی اساسی برای حل‌وفصل آن ارائه نشده است. تحولات و رویدادهای اخیر کشورهای حوزه خلیج‌فارس در سطح ملی و منطقه‌ای، بیانگر شکل‌گیری بحرانی جدید در این عرصه است. این پژوهش ضمن آنکه پیامدهای کمبود منابع آب شیرین و تنش بر سر آن را در منطقه‌ خلیج‌فارس مورد مطالعه قرار می‌دهد، در پی آن است تا برای اين پرسش، پاسخی مناسب بیابد: چه ارتباطی بین کمبود منابع آب شیرین و امنیت ملی کشورهای حوزه‌ خلیج‌فارس وجود دارد؟ فرضیه تحقیق: کمبود منابع آب شیرین، تنش و تهدید امنیت ملی در کشورهای منطقه خلیج‌فارس را تشدید كرده است. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی- توصیفی و نوع پژوهش کاربردی است و ابزار جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای است.
سید شمس الدین صادقی
DOI : 0
کلمات کلیدی : هیدروپلیتیک ، تنش ، منازعه ، امنیت ملی

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 10 رکورد)