تا پیش از توافقنامه پاریس، کارنامه آژانس و منافع ملّی ج.ا.ا.ایران

نویسنده

چکیده

در دو دهه گذشته ایران مکرراً از طرف کشورهای غربی به خاطر تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای مورد نکوهش قرار داشته است. این امر در حالی است که ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید نموده است. در ارتباط با موضوع عدم گسترش سلاح‌های اتمی، ایران یکی از نخستین کشورهایی بود که در همان سال پیدایش پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، آن را امضاء کرد و همواره ارتباط خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازمان اجرا‌کننده این پیمان، به صورت ارائه گزارش‌های مکرر، حفظ نمود. با این حال موضوع تلاش ایران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای یکی از محورهای مورد انتقاد آمریکا و سایر کشورهای غربی است و به این خاطر فعالیت‌های هسته‌ای ایران همواره با سوء‌ظن کشورهای غربی و حتی منطقه همراه بوده است