مجلس ششم، درسهایی از تعارض‌ها و تعامل‌ها

نویسنده

چکیده

دوره‌ی ششم مجلس شورای اسلامی در نظام قانون‌گذاری کشور دارای ویژگی‌های خاص بود، از یک سو به لحاظ تعداد جلسات علنی نشانگر یکی از مجالس پرکار بعد از انقلاب اسلامی است. بدین معنی که از نظر تعداد جلسات علنی، از مجالس دوره‌های چهارم و پنجم نیز جلوتر است (جدول یک). از سوی دیگر، از لحاظ حجم اعلام وصولی و مصوبات نیز، کارکردی در خور توجه داشت؛ بدین معنی که 5-3 طرح و 466 لایحه را اعلام وصول که از این مقدار (یعنی 771 طرح و لایحه)، 390 مورد را به تصویب رسانده، 59 مورد را مردود نموده و 42 مورد به مجمع تشخیص مصلحت، ارجاع یافته است. (جدول دو). به این ترتیب از نظر تعداد لوایح در میان تمام ادوار مختلف جایگاه نخست را داراست (جدول سه). با این حال، ارزیابی کارنامه مجلس ششم، حائز اهمیت زیاد است، مخصوصاً از آن‌رو که بتوان به ضعف‌ها و چالش‌های فراروی مجلس اصلاحات پی‌برده و از نتایج آن برای مجالس بعدی، بهره‌برد