دوره و شماره: دوره 31، شماره 4 - شماره پیاپی 105، اسفند 1401 

مقاله پژوهشی

مدلسازی ساختاری تفسیری راهبردهای کارآفرینی سیاسی

10.22034/rahbord.2023.368256.1499

یوسف پاشازاده؛ میثم جعفری؛ مهدیه ویشلقی


صورت‌بندی مسئله نظارت در امر حکمرانی

10.22034/rahbord.2023.391067.1550

محمد رضا اسماعیلی گیوی؛ معصومه سروندی؛ مهدی عبدالحمید؛ سحر شادرام


چیستی نظریه‌پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری

10.22034/rahbord.2023.383344.1536

سیدمحمد حسینی؛ نرجس خاتون همتی بخشکندی؛ محمود ویسی