راهبردها و فرایندهای احراز شایستگی قضات در تمدن اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران

2 استادیارعلوم سیاسی، گروه آموزشی الهیات، حقوق و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان(گرگان)

چکیده

شایسته گزینی در مناصب، بویژه در مسند قضاوت، از مهمترین راهبردها در حکمرانی مطلوب و دست یابی به تمدن نوین اسلامی محسوب می شود. برای نیل به این مهم، بهره مندی از تجربه گران سنگ تمدن اسلامی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. به دلیل نقش مهم دیوان قضا در تحقق عدالت اجتماعی و امنیت و رفاه عمومی، همواره در سازمان اداری و تمدن اسلامی از جایگاهی حساس برخوردار بوده است و حاکمان اهتمام ویژه ای در تعیین شخصیت مناسب برای این جایگاه داشته اند. براین اساس، دو پرسش اساسی در دستور کار این پژوهش قرار گرفت، نخست آنکه آیا معیارها و راهبردهایی برای انتخاب دادرسان وجود داشته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، پرسش ازروش ها و فرایندهای احراز صلاحیت افراد شایسته مطرح می شود. در این پژوهش، با بهره مندی از روش توصیفی – تحلیلی و مراجعه به اسناد کتابخانه ای، ابتدا به طرح سیر تاریخی منصب قضا مبادرت شده است و سپس به تبیین پاسخ ها به پرسش های مورد نظر با الهام از متون مرتبط با آئین کشورداری اهتمام گردیده است. بر این اساس، شروط متعددی از جمله شروط صحت داوری و ویژگی های شخصیتی مورد توجه زمامداران بوده است، که از آن میان می توان به تحقیق میدانی، مصاحبه حضوری، بررسی تجارب گذشته و... برای دست یابی به انتخابی احسن اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategies and processes for determining the competence of judges in Islamic civilization

نویسندگان [English]

  • gholamreza MONTAZERI 1
  • MOSTAFA MONTAZERI 2
1 Assistant Professor of History of Islamic Culture and Civilization, Department of Islamic Studies, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Assistant Professor, Political Science, Department of Theology, Law and Islamic Education, Faculty of Humanities, Golestan University(Gorgan)
چکیده [English]

Merit selection in positions, especially in the position of judgment, is considered one of the most important strategies in good governance and achieving modern Islamic civilization. To achieve this goal, it is very important to benefit from the precious experience of Islamic civilization. Due to the important role of the Court of Justice in realizing social justice and public security and welfare, it has always had a sensitive position in the administrative organization and Islamic civilization, and the rulers have taken special care in determining the appropriate personality for this position. Therefore, two basic questions were placed on the agenda of this research, firstly, were there criteria and strategies for selecting judges? If the answer is positive, the question of the methods and processes of qualifying qualified people will be raised. In this research, with the benefit of the descriptive-analytical method and reference to library documents, firstly, the historical course of the judicial position has been planned, and then attention has been paid to explaining the answers to the questions with the inspiration of the texts related to the state administration. Is. Based on this, several conditions, including the conditions of correctness of judgment and personality characteristics, have been considered by the leaders, among which we can mention field research, face-to-face interview, review of past experiences, etc. to achieve the best choice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • judicial position
  • merit selection
  • Islamic civilization
  • history