دوره و شماره: دوره 31، شماره 2 - شماره پیاپی 103، شهریور 1401 

مقاله پژوهشی

طراحی الگوی مفهومی حکمرانی مشارکتی در ایران: رویکرد داده بنیاد

صفحه 195-218

10.22034/rahbord.2022.157936

سید محسن میرباقری؛ عطاءالله رفیعی آتانی؛ محمدرضا پارسانژاد