بررسی آثار تغییر اقلیم بر یخچال‌های طبیعی و تهدیدات امنیت ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران ، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، تهران ، ایران

2 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، تهران ، ایران.

3 گروه عمران ، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، تهران ، ایران.

چکیده

جایگاه آب از بعد حیاتی مهم‌ترین مسئله موردتوجه زندگی و بقا همه افراد جوامع است؛ کوچک‌ترین خللی در حضور آب در زندگانی و امور معیشت افراد بزرگ‌ترین تهدید زندگی را به همراه دارد. اما تنیده شدن مسائل حوزه آب (معضلات کلان و تهدیدات) و امنیت ملی در همدیگر، یکی از مهمترین معضلات حکمرانی در عصر جدید است. ساختن دیدگاه راهبردی برای تبدیل تهدیدات به فرصت‌ها در این دو حوزه از الزامات حکمرانی مطلوب است. این جستار با شناخت مسائل حوزه منابع آب و نحوه ارتباط آن با مسائل مطرح در حوزه امنیت ملی در تلاش است که نگاه راهبردی با هدف تبدیل این تهدیدات به فرصت‌های جدید ارائه  کند. کاهش آثار منفی تغییرات اقلیمی مستلزم شناخت توان و ظرفیت منابع آب است. این پژوهش سعی در بهبود و بهینه نمودن روش‌ها و اصلاح ساختار مهندسی فکری برای حل معضلات ناشی از آن در حوزه آب دارد. در این پژوهش با استفاده از شواهد و قراین ژئومورفولوژیک و مواریث اقلیمی به بررسی موضوع پرداخته می­شود. این پژوهش ازنظر هدف، نظری- کاربردی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Climate Change on Natural Glaciers and Threats to National Security

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Safaeddin Abolmoali 1
  • Hasan Ahmadi 2
  • Babak Aminnejad 3
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Roudhan Branch, Tehran, Iran
2 Department of Civil Engineering, Technical and Engineering Faculty, Islamic Azad University, Roudhan Branch, Tehran, Iran.
3 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Roudhan Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Water is the most important issue for the survival of all people in the society. The smallest disruption in the water supply in people's lives and livelihoods brings the greatest threat to life. However, the interweaving of water issues (major problems and threats) and national security is one of the most important problems of governance in the new era. Building a strategic vision to turn threats into opportunities in these two areas is one of the requirements of good governance. By understanding the issues in the field of water resources and how it is related to the issues raised in the field of national security, this essay is trying to provide a strategic view with the aim of turning these threats into new opportunities. Reducing the negative effects of climate change requires knowing the power and capacity of water resources. This research tries to improve and optimize the methods and modify the structure of intellectual engineering to solve the problems caused by it in the field of water. In this research, the issue is investigated using geomorphological evidence and climatic heritage. This research can be categorized as theoretical-practical in terms of its purpose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fresh Water
  • Natural Glaciers
  • National Security
  • Drought
ار. انگلمن، پی ولی روی (1373)، «آب و جمعیت»، مترجمان: مصطفی بزرگ‌زاده و همکاران، فصلنامه آب و توسعه، سال دوم، ویژه‌نامه شماره 1.
اسماعیلی، رضا (1390)، پهنه‌بندی میزان تغییرات اقلیمی از دیدگاه کشاورزی در دوره اقلیمی آینده در خراسان رضوی، مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال 88.
بوزان، باری، (1378)، مردم، دولت ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
تریف، تری و دیگران (1381)، «واقع‌گرایی و لیبرالیسم»، در: افتخاری، اصغر (1381)، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
حسینی، سید محمد (1392)، «بررسی حقوق ریز گردها از منظر آلودگی‌های فرامرزی با نگاهی گذرا به وضعیت ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی محیط‌زیست، شماره 52.
روحانی، حسن (1390)، امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران، تهران: مرکز تحقیقات راهبردی.
شستلند، ژان و همکاران (1380)، جمعیت جهان: چالش‌ها و مسائل، ترجمه سید محمد سید میرزایی، جلد دوم، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
صالح، ایرج و داریوش مختاری (1386)، «اثرات و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خشک‌سالی بر خانوارهای روستایی در منطقه سیستان»، علوم ترویجی و آموزش کشاورزی ایران، دوره سوم، شماره 1.
صادقی، شمس الدین (1395)، هیدروپلیتیک و امنیت ملی، فصلنامه راهبرد؛ زمستان، شماره81.
ماندل، رابرت (1378)، چهره متغیر امنیت ملی، تهران: ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ناسوتی، محمد (1373)، «نگاهی گذرا به منابع آب جهان و سهم ایران از آن»، فصلنامه آب و توسعه، سال دوم، شماره 2.
رضایی، یوسف، «بررسی یخچال طبیعی خرسان زرد کوه به‌وسیله تصاویر ماهواره‌ای»، فصلنامه علوم زمین، بهار 88، سال هجدهم، شماره 71
 
Allan, J. A. (2002), “Water Security in the Middle East: The hydro-Politics of Global Solution”, Available at: http://www.amazon.com
Boberg, Jill (2005), Liquid Assest; How Demographic Changes and Water Management Policies Affect Freshwater Resources, The RAND corporation.
Dolateyar, Mostafa & Gray, Tim. (2000), Water Politics in the Middle East, London: Macmillan Press   
Falkenmark, M.W. & Widstrand, C. (1989), “Populaion and Water Resources: A Delicate Balance”, Population Bulletin, Vol.47, No.3: 1-35.
Lehane, Sinead (2014), “The Iranian Water Crisis”, Future Directions International, Available At: http://www.futuredirections.org.
Madani Larijani, Kaveh (2005), “Iran’s Water Crisis: Inducers, Challenges and Counter-Measures”, Congress of the European Regional Science Association: 2-20
Raouf, Mohamed A. (2009), “Water Issues in the Gulf: Time for Action”, The Middle East Institute Policy Brief, No.22: 1-13.
Terrif, T. (2006), The Earth Summit: Are There any Security Mplications? Arms Control, Vol.6, No.2: 163-19