ارائه الگوی راهبردی سنجش تاب‌آوری ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین الگوی راهبردی سنجش تاب­آوری ملی در ایران طراحی شده است. این پژوهش با روش ترکیبی متوالی، یعنی ابتدا کیفی و سپس کمی اجرا گردیده است و از نوع آمیخته اکتشافی است. همچنین به لحاظ جهت‌گیری و هدف، بنیادی و کاربردی است. قلمرو مکانی تحقیق شهر تهران و قلمرو زمانی آن بهار و تابستان 1401 است. از حیث قلمرو موضوعی نیز، مقاله حاضر به حوزه علوم اجتماعی تعلق دارد و ذیل سازه کلان تاب‌آوری ملی پردازش شده است. برای نمونه­گیری از جامعه آماری در بخش کیفی از روش نمونه­گیری گلوله برفی و جهت تعیین حجم نمونه از روش نمونه­گیری هدفمند تا حد اشباع نظری یعنی 16 نفر از متخصصین و صاحب‌نظران استفاده شد. داده­های گردآوری شده از طریق مصاحبه­ها با روش تحلیل مضمون کدگذاری شده و پس از شناسایی مفاهیم و مضامین اصلی و فرعی، الگوی مفهومی استخراج گردید. در بخش کمی، پرسشنامه­ای با 121 گویه طراحی و در اختیار نمونه­ای در دسترس مشتمل بر 60 نفر از متخصصین حوزه­های گوناگون تاب­آوری گرفت. داده‌های گردآوری شده در بخش کمی با نرم­افزارهای SPSS و PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از پایایی مناسب سازه‌ها و قابل قبول بودن روایی همگرای سازه­های الگو است. طبق نتایج این مقاله، الگوی راهبردی سنجش تاب­آوری ملی در ایران دارای هشت بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دفاعی، امنیتی، زیست محیطی و علم و فناوری است که 23 مؤلفه و 83 شاخص را دربرمی­ گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Strategic Model for Measuring National Resilience

نویسندگان [English]

  • mohammad shahmohammadi 1
  • ehsan khezri 2
1 Assistant Professor, Institute of Strategic Management and Human Resources, University and Higher Institute of National Defense and Strategic Research
2 University of Tehran
چکیده [English]

The current research is designed with the aim of determining the strategic model of measuring national resilience in Iran. This research has been carried out with a sequential mixed method, i.e. first qualitative and then quantitative, and it is of mixed exploratory type. This research is fundamental and applied in terms of orientation and purpose. The spatial territory of the research is the city of Tehran and its temporal territory is the spring and summer of 1401. In terms of the subject area, the present research belongs to the field of social sciences and has been processed under the macrostructure of national resilience. For sampling from the statistical population in the qualitative part, the snowball sampling method was used, and to determine the sample size, the purposeful sampling method was used up to the theoretical saturation, i.e. 16 experts and experts. The data collected through the interviews were coded with thematic analysis method and after identifying the main and secondary concepts and themes, a conceptual model was extracted. In the quantitative part, a questionnaire with 121 items was designed and an available sample of 60 experts from various fields was developed. The collected data were analyzed quantitatively with SPSS and PLS software. The results of the research indicate the appropriate reliability of the structures and the acceptability of the convergent validity of the model structures. According to the results of this article, the strategic model for measuring national resilience in Iran has eight economic, social, cultural, political, defense, security, environmental and technology dimensions, which includes 23 components and 83 indicators.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indigenous Model
  • National Resilience
  • Theme Analysis
  • Governance
  • Policy Making
حاجیانی، ا. (1395). روش‌شناسی طراحی و تدوین الگوی مطلوب در پژوهش‌های راهبردی. فصلنامه راهبرد، 25(78)، 5-28.
غیاثوند، ا. (1393). درباره سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛ مروری بر ادبیات جهانی درباره تاب‌آوری ملی. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
غیاثوند، ا. و عبدالشاه، ف. (1394). مفهوم و ارزیابی تاب‌‌آوری اقتصادی ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 15(59)، 161-187.
قیصری، ن. (1392). امنیت پایدار نظام جمهوری اسلامی ایران: الگویی برای تبیین و اجرای سیاست‌های کلان. دوفصلنامه دانش سیاسی، 9(17)، 45-62.
کمیجانی، ع. و عیوضی، م. (1400). سیمای حکمرانی مطلوب در ایران: از ظرفیت تا فرصت. فصلنامه علمی راهبرد، 30(3)، 427-465.
شیخ زاده، م. و نیکخواه فرخانی، ز. (1399). واکاوی مضامین راهبردی در سیاست‎‌های کلی نظام: کاربرد چارچوب مضمون در سیاست پژوهی. فصلنامه علمی راهبرد، 29(4)، 5-34.
 
Cabinet Office of the UK. (2021). The National Resilience Strategy: A Call for Evidence. London: department of the Government of the United Kingdom.
Chandler, D. (2014). Beyond neoliberalism: resilience, the new art of governing complexity. Resilience: Planning Theory & Practice, 2(1), 47-63.
Chandler, D. (2019). Resilience and the end(s) of the politics of adaptation. Resilience: Planning Theory & Practice, 7(3), 304-313.
Committee on Increasing National Resilience. (2012). Disaster Resilience: A National Imperative. Washington, D.C.: The National Academies Press.
Council of Australian Governments. (2011). National Strategy for Disaster Resilience. National Emergency Management Committee.
Della Croce, R. (2021). Building Resilience: New Strategies for Strengthening Infrastructure Resilience and Maintenance. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Donno, R. (2017). Building National Resilience: Survive crisis, seize opportunity, prepare for change. Booz Allen Hamilton proprietary information.
Fund for Peace. (2021). Fragile States Index (FSI) 2021. Washington D.C.: Fund for Peace.
Hair, J., Black, W., & Babin, B. (2006). Multivariate data analysis. New Jersey: Pearson Education.
Hair, J., Hult, G., & Ringle, C. (2017). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage Publications.
Her Majesty's Government. (2021). Global Britain in a competitive age: The Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy. London: APS Group on behalf of the Controller of Her Majesty’s Stationery Offic.
Humbert, C., & Joseph, J. (2019). Introduction: the politics of resilience: problematising current approaches. Resilience: International Policies, Practices and Discourses, 7(3), 215-223.
Legatum Institute. (2020). The Legatum Prosperity Index, Country Profiles. Legatum Institute.
Michelson, N., & Orellana, P. (2019). Discourses of resilience in the US alt-right. Resilience: International Policies, Practices and Discourses, 7(3), 271-287.
oxfordlearnersdictionaries. (2022, February 22). Retrieved from Definition of resilience: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/ english/resilience?q=resilience
Oxfordlearnersdictionaries. (2022, February 22). Definition of resilience noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary. Retrieved from Oxfordlearnersdictionaries: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/resilience?q=resilience
Royal Society of Edinburgh. (2021). Building National Resilience. Post Covid-19 Futures Commission, Royal Society of Edinburgh.
Smith-Bingham, R., Wittenberg, A., & Kaniewski, D. (2020). Building national resilience: Aligning mindsets, capabilities, and investment. Marsh & McLennan Companies.
Social Progress Imperative. (2020). Social Progress Index 2020. Washington D.C: Social Progress Imperative. Retrieved from https://www.socialprogress.org/
World Bank. (2020). Worldwide Governance Indicators (WGI). Worldwide Governance Indicators (WGI). Retrieved from https://info.worldbank.org/governance/wgi/.
World Economic Forum. (2021). The Global Risks Report 2021. World Economic Forum. Retrieved from http://wef.ch/risks2021.
World Economic Forum. (2022). The Global Risks Report. World Economic Forum. Retrieved from https://www3.weforum.org/docs/ WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf