دوره و شماره: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 104، آذر 1401