آینده مناسبات سیاسی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی: مطالعه موردی صلح ابراهیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

عربستان سعودی در زمره کشورهای تأثیرگذار در جهان عرب محسوب می شود کشورهایی همانند مصر، سوریه و اردن در برخی از دوران های تاریخی نقش محوری، تعیین کننده و اثر بخش در سیاست کشورهای جهان عرب را عهده دار بودند اما  در شرایط موجود چنین نقش و کار ویژه ای بر عهده عربستان قرار دارد. عربستان از قابلیت های اقتصادی ویژه ای برخوردار می باشد و در طی سال های گذشته تلاش نموده تا  از طریق سازوکارهای عمل گرایانه به موازات کنش تهاجمی تاکتیکی و گزینشی نقش مؤثری در راستای اهداف، سیاست ها و امنیت مورد نظر ایالات متحده در محیط منطقه ای ایفا کند. این تلاش ها در کنار جایگاه ایران در منطقه و جهان و برخی شکاف های مذهبی و قومی منجر به شکل گیری رقابت تمام عیار میان دو کشور پیش و پس از انقلاب اسلامی شده است. در این راستا هدف از این پژوهش،  با وجود توافقات و ائتلافات اخیر مانند صلح ابراهیم، سناریوهای آینده مناسبات سیاسی-امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برآورد شود. این مقاله از نوع توسعه ای- کاربردی بوده و  تلاش شده تا ضمن تحلیل آینده مناسبات سیاسی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، آینده مناسبات مورد اشاره با کمک روش کیفی سناریونویسی GBN توصیف شود. جمع آوری داده های مورد نیاز با کمک بررسی های اسنادی، کتابخانه ای و گروه های کانونی و در بخش کمی نیز با کمک بررسی های میدانی، مصاحبه و پرسش نامه گردآوری شده اند. داده های پرسش نامه مورد استفاده که با آن به اکتشاف پیشران ها، عوامل کلیدی تغییر و عدم قطعیت ها پرداخته شده، به کمک روش های کمی اولویت بندی و تعیین وزن شده است. سرانجام با توجه به عدم قطعیت های کلیدی مستخرجه از پرسش نامه چهار سناریوی1) بدترین؛ همگرایی جامعة عربستان سعودی و عدم احیای برجام،2) بهترین؛ واگرایی جامعة عربستان سعودی و احیای برجام،3) تداوم روندهای کنونی؛ واگرایی جامعة عربستان سعودی و عدم احیای برجام،4) افسار گسیخته؛ همگرایی جامعة عربستان سعودی و احیای برجام، تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The future of political-security relations between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia (A case study of Peace of Ibrahim)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Esmaili 1
  • hamidreza hashemi 2
1 Supreme National Defence University
2 Supreme national defense university
چکیده [English]

Saudi Arabia is considered among the most influential countries in the Arab world. Countries such as Egypt, Syria and Jordan played a central, decisive and effective role in the politics of the Arab world in some historical periods. But in the current situation, such a special role and work is the responsibility of Saudi Arabia. Saudi Arabia has special economic capabilities, and over the past years, it has tried to play an effective role in line with the goals, policies and security desired by the United States in the regional environment through pragmatic mechanisms in parallel with tactical and selective offensive action. slow These efforts, along with Iran's position in the region and the world and some religious and ethnic divisions, have led to the formation of full-scale competition between the two countries before and after the Islamic Revolution. In this regard, the purpose of this research is to estimate the future scenarios of the political-security relations between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia, despite the recent agreements and alliances such as the Ibrahim peace. This article is of a developmental-applicative type and an attempt has been made to describe the future of the aforementioned relations with the help of the GBN scenario writing method while analyzing the future of political-security relations between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia. Collecting the required data with the help of documentary, library and focus groups, and in the quantitative part with the help of field surveys, interviews and questionnaires. The questionnaire data used to explore the drivers, key factors of change and uncertainties have been prioritized and weighted using quantitative methods. Finally, according to the key uncertainties extracted from the questionnaire, four scenarios 1) worst; Convergence of the Saudi Arabian community and non-revival of the JCPOA, 2) the best; The divergence of the Saudi Arabian community and the revival of the JCPOA, 3) the continuation of current trends; The divergence of the Saudi society and the non-revival of the JCPOA, 4) unbridled; The convergence of the Saudi Arabian community and the revitalization of the JCPOA have been formulated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • future studies
  • political-security relations
  • J.A. Iran
  • Saudi Arabia
  • Ibrahim's peace