الگوی مطلوب بازسازی ساختارهای حکمرانی ایران بر اساس رویکرد شبکه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 عضو هیئت‌علمی در دانشکده علوم انسانی؛ گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی

چکیده

هدف: ویژگی جهان، تحولات نوشونده‌ای‌ست که حکمرانی را بغرنج کرده است. بر همین منوال، کشورها به سازوکار متکامل‌تری نیازمندند تا در راستای چشم‌انداز خود، پیوند میان نهادها را هدایت نمایند. از طرف دیگر هم پایداری حکومت، هسته مرکزی پایداری سیاسی بوده و هر حکومتی در تلاش برای ثبات حکمرانی خود می‌باشد. این مقاله در پی آنست که بداند:
• برخی کاستی‌های حکمرانی ایران پیامد ساختارهاست و یا کارگزاران و یا فرایندها حکمرانی آن؟
• با تمرکز بر بازسازی کدام بخش می‌توان تأثیر شگرفی در اصلاح وضعیت حکمرانی داشت؟
• رویکرد صائب برای بازسازی چیست؟
• الگوی موفق، واجد چه ویژگی‌هایی بوده و الزامات موردنیاز برای بازسازی کدامند؟
روش‌شناسی: مطابق با اصل آینده پژوهی، برای درک مسئله باید به سطوح مختلف مسئله هدایت شد. در آینده‌نگاری راهبردی، روش تحلیل لایه‌ای علّی، روش به عمق رفتن است. این مقاله به دنبال آنست که مسائل را در لایه‌های مختلف تحلیل کند. مقاله حاضر بر اساس یافته‌های روشی خود، بر لایه سیستم‌های اجتماعی متمرکز گشته است.
یافته‌‌ها: هر الگوی حکمرانی می‌باید از «منطق درونی»، «انسجام ساختاری»، «قابلیت اجرایی» و رعایت قاعده «سود-زیان» برخوردار باشد؛ بررسی روندهای صحنه حکمرانی دنیا بیان می‌دارد که برای حل مسائل می‌باید ساختارهای حکمرانی با رویکرد شبکه‌ای بازسازی شوند. بر همین اساس با طراحی الگوی چهارحلقه‌ای، به انسجام ساختاری در فضای حکمرانی دست یافته شد؛ ضمن بیان تصویر موجود مسئله در کشور، قابلیت اجرایی الگو نیز با طراحی ماتریسی مورد تضمین قرار گرفته و با طراحی نظام بازخورد و اثر، الگوی حکمرانی بر اساس قاعده «سود-زیان» طراحی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The ideal model for the reconstruction of Iran's governance structures is based on the network approach

نویسندگان [English]

  • Mahdi Rahimi 1
  • Mohammadrahim Eivazi 2
1 Research Institute for Islamic Culture and Thought
2 Faculty of Humanities in Political Science & Islamic Revolution Studies
چکیده [English]

Purpose: evolving developments are of the world’s characteristics that have complicated governance. Similarly, countries need a more comprehensive mechanism to guide the link between institutions in line with their vision. On the other hand, the stability of the government is the core of political stability and every government is trying to stabilize its governance. This article seeks to find out:

1. Are some of the shortcomings of Iranian governance the result of its structures or agents or governance processes?
2. What are the characteristics of a successful model and what are the requirements for reconstruction?
Methodology: According to the principle of future studies, to understand the issue, one must be approached to different levels of that issue. In strategic futurism, going deeper is the method of causal layer analysis. This article seeks to analyze issues at different levels. Based on its methodological findings, the present article focuses on the social systems layer.
Findings: Each governance model should have "internal logic", "structural coherence", "enforceability" and compliance with the "profit-loss" rule; Examining the trends of the world governance indicates that in order to solve problems, governance structures must be reconstructed by a network approach. Accordingly, by designing a four-loop model, structural coherence in the governance space was achieved; While expressing the existing image of the problem in the country, the executability of the model is also guaranteed by designing a matrix and also by planning a feedback and effect system, the governance model was designed based on the "profit-loss" rule.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Network governance
  • governance structures
  • transparency
  • feedback system
  • effect system