الگوی مطلوب بازسازی ساختارهای حکمرانی ایران بر اساس رویکرد شبکه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

هدف: ویژگی جهان، تحولات نوشونده‌ای است که حکمرانی را بغرنج کرده است. برهمین‌منوال، کشورها به سازوکار متکامل‌تری نیازمندند تا در راستای چشم‌انداز خود، پیوند میان نهادها را هدایت نمایند. ازطرف‌دیگر هم پایداری حکومت، هسته مرکزی پایداری سیاسی بوده و هر حکومتی در تلاش برای ثبات حکمرانی خود می‌باشد. این مقاله در پی آن است که بداند: برخی کاستی‌های حکمرانی ایران پیامد ساختارهاست و یا کارگزاران و یا فرایندها حکمرانی آن؟ با تمرکز بر بازسازی کدام بخش می‌توان تأثیر شگرفی در اصلاح وضعیت حکمرانی داشت؟ رویکرد صائب برای بازسازی چیست؟ الگوی موفق، واجد چه ویژگی‌هایی بوده و الزامات موردنیاز برای بازسازی کدامند؟ مطابق با اصل آینده‌پژوهی، برای درک مسئله باید به سطوح مختلف مسئله هدایت شد. در آینده‌نگاری راهبردی، روش تحلیل لایه‌ای علّی، روش به عمق رفتن است. این مقاله به‌دنبال آن است که مسائل را در لایه‌های مختلف تحلیل کند. مقاله حاضر بر اساس یافته‌های روشی خود، بر لایه سیستم‌های اجتماعی متمرکز گشته است. یافته‌‌ها نشان می‌دهد هر الگوی حکمرانی می‌باید از «منطق درونی»، «انسجام ساختاری»، «قابلیت اجرایی» و رعایت قاعده «سود ـ زیان» برخوردار باشد؛ بررسی روندهای صحنه حکمرانی دنیا بیان می‌دارد که برای حل مسائل می‌باید ساختارهای حکمرانی با رویکرد شبکه‌ای بازسازی شوند. برهمین‌اساس با طراحی الگوی چهار حلقه‌ای، به انسجام ساختاری در فضای حکمرانی دست ‌یافته شد؛ ضمن بیان تصویر موجود مسئله در کشور، قابلیت اجرایی الگو نیز با طراحی ماتریسی مورد تضمین قرار گرفته و با طراحی نظام بازخورد و اثر، الگوی حکمرانی بر اساس قاعده «سود ـ زیان» طراحی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Ideal Model for the Reconstruction of Iran's Governance Structure based on the Network Approach

نویسندگان [English]

  • Mahdi Rahimi 1
  • Mohammadrahim Eivazi 2
1 Researcher, the Institute of Islamic Culture and Thought, Tehran,
2 Professor, faculty member of Shahid University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The specific characteristic of the world is the recent developments that have complicated the practice of governance. In the same way, countries need a more sophisticated mechanism to guide the link between institutions in line with their vision. On the other hand, government stability is the central notion of political stability. In this regard, every government is trying to stabilize its authority. Therefore, This essay seeks to know:
• should some of the shortcomings of Iran's governance be considered as the results of its governance structure or otherwise, agents and processes?
• Focusing on the reconstruction of which sector can have a tremendous impact on reforming the governance situation?
• What is credible approach to reconstruction?
• What are the characteristics of a successful model and what are the requirements for reconstruction?
Methodology: In accordance with the principle of future studies, to understand a problem, the analysis should be directed to different levels of the problem. In strategic foresight, the method of causal layer analysis is the method for analyzing the depth of a case study. This essay seeks to analyze the issues in different layers. However, the current essay, based on the findings of its method is focused on the layer of social systems.
Findings: Every governance model must have "internal logic", "structural coherence", "executability" and compliance with the "cost and benefit" rule; Examining the trends of the world governance theater proves that to solve the problems, the governance structures should be reconstructed with a network approach. Accordingly, by designing the four-ring model, structural coherence was achieved in the governance space; In addition to expressing the existing image of the problem in the country, the implementation capability of the model was also guaranteed by matrix designing, while through the formation of the feedback and effect system, the governance model was founded on the basis of the "cost and benefit" rule.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Network governance
  • governance structures
  • Iran
  • transparency
  • feedback system
  • effect system
ابوالحسنی، سیدرحیم و عطار، سعید (1392). تحلیل شبکه‌ای، سرمایه اجتماعی و حوزه سیاست: درآمدی بر رویکرد سیاست شبکه‌ای. حقوق و علوم سیاسی، 43(2)، 139-157.
غلام‌پور آهنگر، ابراهیم (1395). مروری بر مفهوم حکمرانی شبکه‌ای. تهران: انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
دانایی‌فرد، حسن (1392). مدیریت دولتی شبکه‌ای در ایران: خردمایه نظری و عملی، استلزامات. پژوهش‌های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)، 17(2)، 70-104.
دقتی، عادله؛ یعقوبی، نورمحمد؛ کمالیان، امین‌رضا و دهقانی، مسعود (1398). ارائه الگوی توسعه مرحله‌ای حکمرانی شبکه‌ای با استفاده از رویکرد فراترکیب. مدیریت دولتی، 11(2)، 203-230.
عیوضی، محمدرحین (۱۴۰۰). ارائه‌ی مدلی برای شناخت آسیب‌های اجتماعی (با تأکید بر آینده‌پژوهی اسلامی). راهبرد اجتماعی ـ فرهنگی، 10(41)، 657-686.
کریم میان، زهره؛ محمدی، مهدی؛ ذوالفقارزاده، محمدمهدی و قاضی‌نوری، سید سپهر (1398). بررسی تکامل تاریخی سیاست‌گذاری نوآوری در ایران با رویکرد حکمرانی شبکه‌ای. بهبود مدیریت، 13(2)، 98-129.
لاسول‏‫، هارولد دی (۱۳۹۵). پیش‌در‌آمدی بر علوم سیاست‌گذاری. ترجمه حمیدرضا ملک‌محمدی، تهران: دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام).
خواجه نائینی، علی (1393). درآمدی بر مفهوم حکمرانی شبکه‌ای؛ مطلوبیت‌ها و چالش‌ها. رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، 6(1)، 129-155.
 
Aars, J. & Fimreite, A. L. (2005). Local Government andLocal Government and Governance in Norway: Stretched Accountability in Network Politics. Scandinavian Political Studies, 28(3), 239-256.
Agranoff, R. (2007). Managing within networks: Adding value to public organizations. Washington, DC: Georgetown University Press.
Agranoff, R. & McGuire, M. (2003). Collaborative public management: New strategies for local governments. Washington, DC: Georgetown University Press.
Bardach, E. (1998). Getting agencies to work together: The practice and theory of managerial craftmanship. Washington, DC: Brookings Institution Press.
Boerzel, T. A. (1998). Organizing Babylon: on the different conceptions of policy networks. Public Administration, 76(2), 263.
Brandsma, G. J. & Schillemans, T. (2012). The accountability cube: Measuring accountability. Journal of Public Administration Research and Theory, 23(4), 953-975.
Bryson, J. M. & Crosby, B. C. (2008). Failing into cross-sector collaboration successfully. (L. B. Bingham, & R. Leary, Eds.) Big ideas in collaborative publicmanagement, 36-54.
Bryson, J. M.; Crosby, B. & Stone, M. (2006). The design and implementation of cross-sector collaborations: Propositions from the literature. Public Administration Review, 66(1), 44-55.
Bryson, J. M.; Crosby, B. & Stone, M. (2015). Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging. Public Administration Review, 75(5), 647-663.
Coffé, H. & Geys, B. (2007). Toward an empirical characterization of bridging and bonding social capital. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 36(1), 121-139.
Donahue, J. D. & Zeckhauser, R. (2011). Collaborative governance: Private roles for public goals in turbulent times. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Evans, S. D.; Rosen, A.; Kesten , S. & Moore, W. (2014). Miami thrives: Weaving a poverty reduction network. American Journal of Community Psychology, 53(3), 357-368.
Frederickson, H. G. (2005). What Happened to Public Administration? Governance, Governance Everywhere. (E. Ferlie, L. Lynn, & C. Pollitt, Eds.) Oxford: Oxford University Press.
Geddes, L. (2012). In search of collaborative public management. Public Management Review, 14(7), 947-966.
Goldsmith, S. & Eggers, W. (2004). Ties that bind. In Governing by network: The new shape of the public sector. In S. Goldsmith, & W. D. Eggers. Washington, DC: Brookings.
Howlett, M. H. & Ramesh, M. (198). Policy subsystem configurations and policy change: operationalizing the post-positivist analysis of the politics of the policy process. Policy Studies Journal, 26(3), 466-481.
Inayatullah, S. (2004). The Causal Layered Analysis Reader. Taipei: Tamkang University Press.
Ingraham, P. W. & Getha-Taylor, H. (2008). Incentivizing collaborative performance aligning policy intent, design, and impact. (L. B. Bingham, & R. Leary, Eds.) Big ideas in collaborative public management, 79-96.
Isett, K. R.; Mergel, I.; LeRoux, K. & Mischen, P. (2011). Networks in public administration scholarship: Understanding where we are and where we need to go. Journal of Public Administration Research and Theory, 21(1), 157-173.
Johnston, E. W.; Hicks, D.; Nan, N. & Auer, J. (2011). Managing the inclusion process in collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 21(4), 699-721.
Kania, J. & Kramer, M. (2011). Collective impact. Stanford Social Innovation Review, 9(1), 36-41.
Keast, R.; Mandell, M.; Brown, K. & Woolcock, G. (2004). Network structures: Working differently and changing expectations. Public Administration Review, 64(3), 363-371.
Kettl, D. F. (2006). Managing boundaries in American administration: The collaboration imperative. Public Administration Review, 66(1), 10-19.
Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2016). Governance networks in the public sector. New York, NY: Routledge.
Klijn, E.-H. (2008). Governance and Governance Networks in Europe. Public Management Review, 10(4), 505-525.
Koliba, C.; Meek, J. & Zia, A. (2010). Governance networks in public administration and public policy. New York, NY: CRC Press.
Maturo, A. (2004). Network Governance as a Response to Risk Society Dilemmas: A Proposal from the Sociology of Health. Topoi, (23), 197-199.
Milward, H. B. & Provan, K. (2006). A manager’s guide to choosing and using collaborative networks. Washington, DC : IBM Center for The Business of Government.
Milward, H. B.; Provan, K.; Fish, A.; Isett, K. & Huan. (2010). Governance and collaboration: An evolutionary study of two mental health networks. Journal of Public Administration Research and Theory, 20(1), 125-141.
Page, S. (2004). Measuring accountability for results in interagency collaboratives. Public Administration Review, 64(5), 591-606.
Page, S. (2008). Managing for results across agencies: Building collaborative capacity in the human services. (L. B. Bingham, & R. Leary, Eds.) Big ideas in collaborative public management, 138-161.
Podolny, J. M. & Page,, K. (1998). Network forms of organization. Annual Review of Sociology, 24, 57-76.
Popp, J.; MacKean, G.; Casebeer, A.; Milward, H. & Lindstrom, R. (2014). Interorganizational networks: A review of the literature to inform practice. Washington DC: IBM Center for The Business of Government.
Powell, T. (1992). Organizational alignment as competitive advantage. Strategic Management Journal, 119-134.
Provan, K. G. & Lemaire, R. (2012). Core concepts and key ideas for understanding public sector organizational networks: Using research to inform scholarship and practice. Public Administration Review, 5, 638-648.
Romzek, B. S. & Dubnick, M. (1987). Accountability in the public sector: Lessons from the challenger tragedy. Public Administration Review, 47(3), 227-238.
Rosenbloom, D. H. & Gong, T. (2013). Coproducing ‘clean’ collaborative governance: Examples from the United States and China. Public Performance and Management Review, 13(4), 544-561.
Ryu, S. (2014). Networking partner selection and its impact on the perceived success of collaboration. Public Performance and Management Review, 37(4), 632-657.
Scott, C. (2006). Public accountability: Designs, dilemmas and experiences (pp. 174-194). (M. W. Dowdle, Ed.) Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Shaw, M. M. (2003). Successful collaboration between the nonprofit and public sectors. Nonprofit Management & Leadership, 14(1), 107-120.
Siegel, G. B.; Clayton, R. & Kovoor, S. (1990). Modeling inter- rganizational effectiveness. Public Performance & Management Review, 13(3), 215-222.
Slaughter, R. (2006). Beyond the mundane-towards post-conventional futures practice. Journal of Futures Studies, 10(4), 15-24.
Thompson, G. F. (2003). Between hierarchies and markets: The logic and limits of network forms of organization. Oxford University Press.
Vangen, S. & Huxham, C. (2003). Nurturing collaborative relations: Building trust in interorganizational collaboration. Journal of Applied Behavioral Science, 39(1), 5-31.