هوش مصنوعی و دورنمای آینده‌پژوهی راهبردی دانشگاه در ایران: تحلیل اهداف و بازیگران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات آینده‌نگر، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

چکیده

تحقق آرمان‌ها و چشم‌اندازهای ملی نیازمند در اختیار داشتن امکان‌ها و توانمندی‌هایی است که با تغییرات آینده سازگاری داشته باشد. توانایی بهره‌مندی از فرصت‌های هوش مصنوعی و مدیریت مخاطرات آن یکی از استلزامات تحقق آینده مطلوب دانشگاه در ایران است. از آنجا که آینده محصول کنش بازیگران است هدف این مقاله تبیین نقش راهبردی کنشگران و بازیگران عرصه دانشگاه در بهره‌مندی از هوش مصنوعی است. پرسش اصلی آن است که نقش کنگشران، بازیگران و ذی‌نفعان در تحقق آینده مطلوب نهاد علم در ایران در سایه پیشرفت هوش مصنوعی چگونه است؟ روش‌های بکارگرفته شده در این مقاله عبارتند از: پانل خبرگان به‌منظور تعیین و اعتباربخشی نقش کنشگران و ذی‌نفعان؛ روش تحلیل ساختاری-تفسیری با استفاده از نرم‌افزار مَکتُور به‌منظور شناسایی و تحلیل نقش کنشگران.
یافته‌های اصلی این پژوهش عبارتند از: تحقق آینده مطلوب نهاد علم در ایران در سایه پیشرفت هوش مصنوعی نیازمند دستیابی به بلوغ دیجیتال است. گام برداشتن در مسیر تحقق بلوغ دیجیتال نیازمند تصویرپردازی از آینده و تعیین کلان‌نمای آن است و این موضوع منوط به نقش‌آفرینی ذی‌نفعان و بازیگران اصلی و تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Artificial intelligence and the perspective of university strategic foresight in Iran: analysis of goals and actors

نویسنده [English]

  • Mohammad Hoseini Moghadam
Assistant professor, Foresight Department, Institute for Social and Cultural Studies (ISCS), Tehran, Iran (moghadam@iscs.ac.ir)
چکیده [English]

The realization of national ideals and visions requires having possibilities and capabilities that are compatible with future changes. The ability to benefit from the opportunities of artificial intelligence and manage its risks is one of the requirements for realizing the desirable future of the university in Iran. Since the future is the product of actors' actions, the purpose of this article is to explain the strategic role of actors and stakeholders in the university field in benefiting from artificial intelligence. The main question is what is the role of actors and stakeholders in realizing the desirable future of the university in Iran in the shadow of the advancement of artificial intelligence? The methods used in this article are: expert panel in order to determine and validate the role of actors and stakeholders; Structural-interpretive analysis method using Mactor software in order to identify and analyze the role of actors.
The main findings of this research are: Realization of the desirable future of the university in Iran in the shadow of the advancement of artificial intelligence requires the achievement of digital maturity. Taking a step towards the realization of digital maturity requires imaging of the future and determining its big picture, and this issue depends on the role of stakeholders and main and influential actors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • artificial intelligence
  • structural-interpretive analysis
  • Mector
  • scientific activists
  • تاریخ دریافت: 01 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 12 بهمن 1401
  • تاریخ پذیرش: 01 آذر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آذر 1401