صورت‌بندی مسئله نظارت در امر حکمرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار؛ گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات دانشکده

2 دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی،دانشکده کارآفرینی ، دانشگاه تهران ایران

3 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران

4 پژوهشگر حوزه مدیریت

چکیده

مهم‌ترین اقدام در حل مسئله، صورت‌بندی مسئله اسـت؛ بدون صورت‌بندی صحیح از مسئله، ارائه راهکار مطلوب، ممکن نیست. در همین راستا مسائل نظارتی یکی از مهم‌ترین مسائل در نظام حکمرانی است که ضعف در صورت‌بندی این مسائل، موجب ناکارآمدی راه‌حل‌های مطرح شده در حوزه نظارت شده و در نهایت، کاهش سرمایه اجتماعی، فساد و ناکارآمدی نظام حکمرانی را به همراه خواهد داشت. ازاین‌رو، پژوهش حاضر، در جهت صورت‌بندی مسئله نظارت در امر حکمرانی سامان داده شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها، علاوه بر مطالعه 13 سند، 24 مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختاریافته با صاحب‌نظران (شامل 18 کارگزار دولت و 6 عضو هیئت‌علمی) صورت گرفت. برای تحلیل داده‌های کیفی جمع‌آوری شده از روش تحلیل مضمون استفاده شده است که حاصل آن، 97 مضمون پایه، 34 مضمون سازمان‌دهنده و 9 مضمون فراگیر بوده است. مضامین فراگیر شامل: فقدان اثربخشی سیستم‌های نظارتی، عدم اجرا و تدوین صحیح قوانین، نبود نظارت بر حسن جریان امور، عدم پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، فقدان شفافیت، عدم انسجام و یکپارچگی، فقدان شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی، عدم نظارت درونی و خودکنترلی، و فقدان تصمیم‌گیری جمعی شناسایی شد که بیان‌کننده عوامل ضعف در دستگاه‌های نظارتی و کاستی‌های موجود در قوانین و مقررات حاکم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Formulation of the problem of supervision in the matter of governance

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza EsmaeiliGivi 1
  • masoomeh sarvandi 2
  • Mahdi Abdolhamid 3
  • sahar shadram 4
1 Associate professor; Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran
2 PhD student of Entrepreneurship Management, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran. Iran
3 School of Management, Economics, and Progress engineering, Iran University of Science and Technology
4 Management researcher
چکیده [English]

The most important action in solving the problem is formulating the problem; Without a correct formulation of the problem, it is not possible to provide an optimal solution. In this regard, the monitoring issues are one of the most important issues in the governance system, and the weakness in the formulation of these issues will cause the ineffectiveness of the proposed solutions in the monitored area and will ultimately lead to the reduction of social capital, corruption and ineffectiveness of the governance system. Therefore, the current research has been organized in order to formulate the problem of supervision in the matter of governance. To collect data, in addition to studying 13 documents, 24 in-depth and semi-structured interviews were conducted with experts (including 18 government officials and 6 faculty members). Thematic analysis method was used to analyze the collected qualitative data, which resulted in 97 basic themes, 34 organizing themes and 9 comprehensive themes. Comprehensive themes include: lack of effectiveness of supervisory systems, lack of proper implementation and formulation of laws, lack of monitoring the smooth flow of affairs, lack of accountability and responsibility, lack of transparency, lack of coherence and integrity, lack of meritocracy and merit selection, lack of internal monitoring and self-control, and lack of decision-making. A group was identified that expresses the weak factors in the regulatory bodies and the shortcomings in the governing laws and regulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Supervision"
  • "Governance System"
  • "Problem Formulation"