چیستی نظریه‌پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی

3 گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی

چکیده

تشریع و تقنین تحت اشراف حاکم اسلامی جلوه‌ی ولایت بر منصب افتا است و نظریه‌پردازی فقهی نگاه نوین در حوزه قانونگذاری است. منظومه‌های فقهی، مجموعه‌ای از گزاره‌های فقهی ، مفاهیم واصول کلی فقهی و سازواره‌های هماهنگ از تبیین احکام هستند که نظریات فقهی راتشکیل می‌دهند. قانونگذاری و تشریع با استناد به ادله نقلی و عقلی نزد فقه مذاهب اسلامی از شئونات ولی امر است. نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای است. این مقاله در پی آن است که بداند : نظریه‌پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری چگونه است؟ رویکرد و قلمرو نظریه‌پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری کدام است؟ و اهمیت راهبردی دیدگاه‌های کلان ولی امر در نظریه‌پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری از چه جهت است؟ نظریه‌پردازی فقهی بر اساس فتاوای ولی امر و فتاوای هماهنگ با آنها سبب انسجام و کارآمدی قوانین و نگاه کلان و اجتماعی و مصلحت‌اندیشانه بر قضایا شده و نیز مسائل مستحدثه ذیل نظریه‌های فقهی وارد شده و مانع از تشتت آرا می‌شود. ژرف‌اندیشی در نصوص و افزایش قواعد فقهی، نظریات فقهی موثق در قانونگذاری ایجاد می‌کند. در این پژوهش به تبیین گستره "فقه‌التنظیر" مبتنی بر دیدگاه ولی امر در ما لانص فیه و تقابل حکم با نص و تاثیر آن بر قانونگذاری پرداخته شده است. یافته‌های تحقیق: نظریه پردازی فقهی تحت حاکمیت ولی امر، رویکرد کلان و راهبردی به فرایند قانونگذاری است. نظریه‌پردازی فقهی، الگوسازی مناسب در حوزه قانونگذاری مقتبس از شرع با مراعات مصالح و اقتضائات زمان و مکان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nature of Jurisprudential Theorization in Legislation

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad hossieni 1
  • Narjes khatoon Hemmati bakhshkandi 2
  • mahmoud veysi 3
1 Department of Islamic Law,, Faculty of Theology and Islamic Studies, Tehran University
2 University of Islamic Denominations
3 Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Mazaheb University
چکیده [English]

Legislation under the dominance of the Islamic ruler is the manifestation of the guardianship over giving fatwa and jurisprudential theorization is a new look at jurisprudence and law. Jurisprudential systems are a collection of jurisprudential propositions, concepts and general jurisprudential principles and coordinated systems of elucidating rulings which form jurisprudential theories. The present research, which is descriptive-analytical and the data have been collected in a library manner is trying to answer the following questions: How is the Jurisprudential theorizing in Legislation? What is the approach and domain of the Jurisprudential theorizing in Legislation? And in what aspects are the holistic views of the legal guardian in the Jurisprudential theorizing in Legislation strategically important? Jurisprudential theorizing based on the fatwas of the legal guardian and fatwas coordinated with them has resulted in the coherence and efficiency of the laws and a macro-social and expedient view of cases and also, the emerging issues will be introduced under the jurisprudential theories and prevent the division of votes. In this research, the scope of Fiqh-ut-tanziir based on the perspective of the legal guardian in Ma-la-nass-u-fiih and the comparison of the ruling with the text and its impact on legislation has been explained. Findings of this research: Jurisprudential theorizing under the dominance of the Islamic ruler is a holistic and strategic approach to the process of Legislation. Jurisprudential theorizing is the appropriate modelling in Legislation derived from religion observing the expediencies of the time and place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legislation
  • Jurisprudential theorization
  • Social jurisprudence
  • legal guardian
  • Islamic religions