پارادوکس رویه بین‌المللی دولتها در پیوند به‌ عدم شناسایی حکومت طالبان با تأکید به استراتژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم

2 دانش آموخته حوزه و دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه قم

چکیده

سردرگمی سیاسی و وضعیت شکنندة اقتصادی که مردم افغانستان را به ناامیدی و مهاجرت واداشته‌اند، باعث شدند پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه مشروعیت دموکراتیک حکومت که چارچوب نظری مقاله انتخاب شده است. و به‌کارگیری روش توصیفی‌-تحلیلی، به جواب این سؤال بپردازد که، راه‌حل پارادوکس رویه بین‌المللی دولتها در پیوند به عدم شناسایی حکومت طالبان از منظر حقوق بین‌الملل چیست؟، کشورهای متعدد با حکومت طالبان روابط دارند یعنی هم سفارت‌شان در کابل فعال هستند و هم دیپلمات از حکومت طالبان در سفارت افغانستان پذیرفته‌اند و برخی کشورها (چین، روسیه، ایران، ترکیه و ترکمنستان) حتی سفارت افغانستان را به حکومت سرپرست طالبان تحویل داده‌اند، ولی بازهم اعلان می‌کنند، آن را به‌رسمیت نمی‌شناسیم و روابط ما نباید به معنای شناسایی تلقی شود. بیان تفاوت شناسایی با سایر عملکردهای بین‌المللی دولتها، و تأکید بر استراتژی جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین هدف این پژوهش می‌باشد. فرضیه‌ای این پژوهش این است که از دید جامعه بین‌المللی مشروعیت حکومت طالبان محل تردید است و صرفاً سه مؤلفه‌ای جمعیت، سرزمین و حاکمیت را برای شناسایی آن کافی نمی‌دانند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد؛ شناسایی برای حکومت طالبان مهم و سرنوشت‌ساز است، چون بدون شناسایی از سوی دیگر دولت‌ها، آن حکومت قادر به ورود در جامعه بین‌المللی نخواهد بود. حق حیات دولت‌ها در عرصه بین‌المللی متکی به شناسایی است که حکومت طالبان مستثنی از این امر نمی‌باشد. شناسایی یک دولت یا عدم آن توسط دولت دیگر، یک عمل و اقدام سیاسی یکجانبه و صلاحدیدی است که فی‌نفسه بر موجودیت یک دولت تأثیر گذار نیست و ...

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Paradox of the International Practice of Governments in Connection with the Non-Recognition of the Taliban Government with an Emphasis on Iran's Strategy

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Tohidi 1
  • Mohammad Amir Qasemishahi 2
1 international law Department faculty of law university of qom
2 Learned of religious Sciences and PhD student of international law of Qom University
چکیده [English]

The political confusion and the fragile economic situation that have forced the people of Afghanistan to despair and migrate, caused the present research to rely on the theory of democratic legitimacy of the government, which is the theoretical framework of the article. And using the descriptive-analytical method, answer the question that what is the solution to the paradox of the international practice of governments in connection with the non-recognition of the Taliban government from the perspective of international law? Many countries have relations with the Taliban government, that is, their embassies are active in Kabul and they have accepted diplomats from the Taliban government in the Afghan embassy. Our acquaintance and relationship should not be considered as identification. Expressing the difference between recognition and other international functions of governments, and emphasizing the strategy of the Islamic Republic of Iran, is the most important goal of this research. The hypothesis of this research is that from the point of view of the international community, the legitimacy of the Taliban government is questionable and only the three components of population, land and sovereignty are not enough to identify it. The research findings show; Recognition is important and decisive for the Taliban government, because without recognition from other governments, that government will not be able to enter the international community. The right to life of governments in the international arena relies on recognition, and the Taliban government is no exception to this. ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Unilateral Acts of Governments"
  • "Taliban Government"
  • "Recognition of Dujour"
  • "International Procedure of Governments"
  • "Democratic Legitimacy of Government"