تنگناها و الزامات راهبردی ج.ا.ایران برای تعامل و همکاری با گروه ویژه اقدام مالی(FATF) و گروه اگمونت(EGMONT)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار حقوق بین الملل، گروه حقوق بین الملل، دانشکده امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از مهمترین دغدغه دولت‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی است. در عرصة بین‌المللی ارگان متوّلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) است که از ظرفیت‌های کارشناسی گروه «واحدهای اطلاعات مالی»(FIUs) به نام «گروه اگمونت» (EGMONT) استفاده می‌کند تا از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی کشورها، بتواند با تهدیدات نظام مالی بین‌المللی مبارزة کند. در حقیقت گروه اگمونت مهمترین بازوی اجرایی و فنی «اف‌ای‌تی‌اف» است. سوال اصلی این تحقیق این است که ضرورت‎ها و تنگناهای راهبردی ج.ا.ایران در تعامل با اف‌ای‌تی‌اف و گروه اگمونت کدامند؟ و پذیرش توصیه‌ها و الزامات اف‌ای‌تی‌اف و اجرای روشهای تبادل داده‌های مالی اگمونت چه آثار و تبعاتی حقوقی و امنیتی برای ایران در پی دارد؟ پژوهش حاضر که با رویکرد کیفی و با روش توصیفی انجام گرفته، با بررسی توصیه‌های 40گانه اف‌ای‌تی‌اف، چرایی تعامل و همکاری ایران با این دو گروه را مورد نقد و تحلیل قرار داده و ضمن توجه به موانع و ظرفیتهای ناشی از اجرای الزامات حقوقی آنها، راهکارهایی برای تعامل بیشتر با این دو نهاد بین‌المللی ارائه نموده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد؛ تبعیت ایران از توصیه‌های 40گانه در قالب اجرای "برنامه اقدام" ایران، فرصت‌های متعددی برای برقراری شفافیت در نظام اقتصادی، مالی و بانکی کشور ایجاد می‌کند؛ اما تضمین کافی و سازوکار لازم برای صیانت از اطلاعات مالی کشورها وجود ندارد که این می‌تواند منجر به تهدید علیه امنیّت ملی و افشای روش‌‌های دور زدن تحریم‌ها شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic Bottlenecks and Requirements of I.R. Iran's for Interaction and Cooperation with Financial Action Task Force (FATF) and Egmont Group (EGMONT)

نویسنده [English]

 • Mohammadreza Hosseini
Associate Professor of International Law , International Law Group , School of National Security , Supreme National Defense University , Tehran, Iran
چکیده [English]

Money laundering, terrorism financing, and the proliferation of weapons of mass destruction are among the most important concerns of states and international financial institutions. In the international arena, the body combating money laundering and terrorist financing is the Financial Action Task Force (FATF), which uses the expert and technical services of the Financial Intelligence Units (FIUs) called the Egmont Group to analyze the financial information of states to fight against the threats of the international financial system. The main question of this research is: what are the bottlenecks and strategic needs of Iran's J.A. in interaction with FATF and Egmont Group? In addition, by accepting FATF recommendations and requirements and implementing Egmont's financial data exchange methods, what are the security implications for Iran's national interests? The present study, which was conducted with a qualitative approach and a descriptive method, by examining the 40 recommendations of FATF, analyzed why Iran interacts and cooperates with these two groups، while paying attention to the obstacles and capacities resulting from the implementation of their legal requirements. The research results show that, on the one hand, Iran's compliance with FATF's recommendations and "Iran's Action Plan" will create opportunities for transparency in Iran's economic, financial, and banking system. On the other hand, there is no guarantee for the protection of financial information, and it is not possible to imagine a clear perspective of the implementation of the requirements of these two institutions and the disclosure of the methods of bypassing sanctions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Money Laundering
 • Terrorism Financing
 • Egmont Group
 • FATF
 • Financial Intelligence Units and Action Plan
 • حبیبی، ح. (1402). گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) در نظام حقوق بین المللی، تهران: شهر دانش.
 • حبیبی، ح.، و زرنشان، ش”. (1400). "بررسی‌ مشروعیت‌ بین‌المللی‌ گروه ویژه اقدام مالی(FATF)‌ و اعتبار مقررات آن از دیدگاه اسناد بین‌المللی‌ و رویه‌ دولت‌ها “، فصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی،‌ دورة ١٢، شمارة ٢ پاییز و زمستان ١٤٠٠، صص 545-565.

https://jcl.ut.ac.ir/article_85234.html

 • حسینی، احمد و فداله، سیدمحمد.(1399). "ابعاد حقوقی‌ پیوستن‌ ایران به‌ گروه ویژه اقدام مالی‌(FATF)"، فصلنامه‌ علمی مطالعات بین‌المللی پلیس، دوره یازدهم، شماره ٤٢ ، تابستان ١٣٩٩ صص ٧٨- 50.

https://www.sid.ir/paper/385838/fa

 • دهقان، ی. (1397). "بررسی راهکارهای مبارزه تأمین مالی تروریسم در حقوق بین‌الملل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، صص 50-78.
 • زارع ‏قاجاری، ف.، و قائم مقامی، ع. (1392). استانداردهای ‏بین‏المللی‏ مبارزه ‏با‏ پولشویی ‏و ‏تأمین‏ مالی‏ تروریسم، توصیه‏های ‏چهل‏گانة‏ گروه‏ ویژة‏ اقدام‏ مالی، نشر تاش.
 • عباسی، ا. (1386). "معرفی‌ گروه اقدام مالی‌ علیه‌ پول‌شــویی"، پژوهشنامه‌ حقوق و علوم سیاسی‌، دوره ٢، شماره ٥.

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/323568/text/

 • فارسیانی، م، و دیگران. (1399). ""رویکرد متقابل ایران و گروه ویژۀ اقدام مالی از منظر اسناد بین‌المللی"، پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل، دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، اسفند 1399، صص. 218-139

https://irlip.um.ac.ir/article/view/article_39867.html

 • کدخدایی، ع.، و نوروزپور، ح. (1399). " چالش ارزهای مجازی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با تاکید بر اقدامات و توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی" (FATF) ، مجله حقوقی بین المللی، بهار و تابستان 1399 - شماره 62، صص7-29

https://civilica.com/doc/1187319/

 • لارنت چتین، پ. (1392). پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم - راهنمای عملی برای ناظران بانکی، تهران: انتشارات تاش.
 • ناظمی اردکانی، م.، و رحمانی، ح. (1389). "توصیه 40+9در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم"، صص 88 تا 98.
 • هاشمی، س. (1386). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول و مبانی کلی نظام، جلد اول، انتشارات میزان.
 • یوسفی صادقلو، ا.، و دانشجو، ح. (1395). " "چالش‌ها و کاستی‌های مبارزه با پولشویی در حقوق ایران"، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شماره 29، صص 53-72 .

https://jlap.srbiau.ac.ir/author.index

 

Amrani, H. (2015). “Anti-money Laundering as International Standards and the Issue of State Sovereignty”. ١٢ Journal Hukum Internasional, Indonesian Journal of International Law,Pp: 31-160.

https://jlr.sdil.ac.ir/article_129442.html?lang=en

Buckley, R. P. (2017). “FinTech, RegTech, and the Reconceptualization of Financial Regulation”. Northwestern Journal of International Law & Business Vol. 37, Issue 3, Pp: 48-62.

tps://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1817&context=njilb

Duyne C. van, , P., & Levi, M. (2005). “Managing the Drug Trade and Crime Money in Europe”. UK.: Routledge publication.

Financial Action Task Force، (2010). “Money Laundering Using New Payment Methods”، FATF Report، Paris، October 2010.

https://www.fatf-gafi.org › Home › Publications

Financial Action Task Force، “Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks”، FATF Report، June 2014،

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-keydefinitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf.

Joseph, elie alagha.(2006), “The shifts in Hizballah’s ideology: religious ideology, political ideology and political program”, Amsterdam University press. (n.d.).

Krieger, T. a. (2011). “Terrorist financing and money laundering”. Germany، p. 11.

 

Naim, M. (2009). “Minilateralism: The Magic Number to Get Real International Action”. Foreign Policy.Nolte, G., & pr. Byers. (2003). “United states hegemony and foundations international law”. Cambridge University Press.

Scott, P., Jackson, R., & , and Eamo. (2010). “Contemporary State Terrorism Theory and practice”. Routledge publication p: 110.

Treeck, D., Martin , A., & Char, A. (2021). “A Global Approach to Fighting. Cybercrime Learning from the FATF Experience”. JLR, Vol. 20, Issue 45, Pp: 299-322.

Wilkins, R. (2014). “Years and Beyond”, (Paris: FATF site).