دوره و شماره: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 65، اسفند 1391 
مدیریت محلی مطلوب در افق 1404

علیرضا نادری خورشیدی؛ محمود عسکری آزاد؛ هادی فقیه(faghih@yahoo