چشم‌انداز امنیت غذایی در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

امنیت ملی، قلمروهای مختلفی از جمله «امنیت غذایی» را شامل می‌شود. افزایش ضریب امنیت غذایی یکی از خواسته‌های محورین نخبگان سیاسی کشورهای جهان می‌باشد. به‌رغم تأکیدهای به‌عمل‌آمده در برنامه‌های توسعه ج.ا.ایران بر ضرورت خودکفایی کشاورزی و افزایش ضریب امنیت غذایی، عملکردها گویای شکاف نسبی با اهداف مورد نظر می‌باشد. این امر در سال‌های اخیر با شرایط نامناسب‌تری مواجه شده است. از جمله دلایل تعیین‌کننده در کاهش ضریب امنیت غذایی در سال‌های اخیر باید به فقدان جامع‌نگری نسبت به رفع موانع انگیزشی تولیدکنندگان و همچنین برخورداری از درآمدهای هنگفت ارزی اشاره داشت که زمینه‌ افزایش واردات نهاده‌ها و محصولات و کالاهای کشاورزی را فراهم ساخته است. به‌دلیل تداوم چالش‌های مذکور و همچنین اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها، چشم‌انداز آتی وضعیت امنیت غذایی کشور همچنان نامناسب‌تر ارزیابی می‌گردد. این مقاله ضمن اثبات فرضیه مذکور، به راهکارهای افزایش ضریب امنیت غذایی پرداخته و از آن جمله به تجدید نظر در «سیاست‌های قیمت‌گذاری» و «سیاست‌های وارداتی» تأکید نموده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Current Situation of Food Security in Iran and Future Outlook

چکیده [English]

“National security” covers various areas including “food security.” As a result, increasing security index of foodstuff is one of the main goals of political elites in every country. Despite the emphasis put by the Islamic Republic of Iran’s economic development plans on the necessity of achieving self-sufficiency in agriculture and increasing food security index, the actual performance of this sector has been far from the ideal and the situation has become even worse in the past few years. Lack of a comprehensive approach to removing barriers facing food producers and unprecedented rise in government’s foreign exchange revenues which led to increased import of agricultural inputs and products, have been among major factors reducing Iran’s food security index in recent years. Such challenges and incomplete implementation of Subsidies Reallocation Act, have cast doubts on future outlook of food security in the country. This paper explains ways of increasing food security, including the need to revise foodstuff “pricing policies” and “import policies” in order to prove the above hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food Security
  • price
  • producers’ incentives
  • goods imports