گفتمان امام خمینی(ره) پیرامون امنیت ملی و سیاست خارجی

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر، نظم گفتمانی امام خمینی(ره) پیرامون امنیت ملی و سیاست خارجی را در کانون توجه قرار داده است. در این نوشتار، پس از مروری بر بحث نظریه گفتمان و تحلیل گفتمان، دیدگاه‌های شش تن از متفکران متقدم و متأخر مسلمان پیرامون امنیت ملی و سیاست خارجی اجمالاً آورده شده و سپس دیدگاه‌های حضرت امام(ره) در این خصوص به تفصیل تشریح گردیده است. سپس با ابتناء بر نظریه و روش تحلیل گفتمان، نقشه معانی یا نظمِ گفتمانی ایشان استخراج و مفصل‌بندی گردیده است. نظم گفتمانی مذکور ـ به‌عبارت دیگر ـ ابعاد مهمی از نظریه سیاسی حضرت امام(ره) را توضیح می‌دهد. این مقاله نشان می‌دهد که صورت‌بندی نظم گفتمانی امام(ره) حول موضوع یادشده، مؤدی به «احیاء‌گری اسلامی» به‌مثابه دال مرکزی بوده و باواسطه «عزت‌گرایی» به دو عنصر بسیار مهم «بازدارندگی و دفاع وظیفه‌محور» و «تعامل هدفمند و عزت‌مندانه با جهان» مرتبط می‌گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam Khomeini’s Discourse on National Security and Foreign Policy

چکیده [English]

The present paper focuses on Imam Khomeini’s discourse on the national security and foreign policy. After discussing the theory of discourse and discourse analysis, it briefly reviews the viewpoints of six early and contemporary Muslim thinkers on the national security and foreign policy. Then it provides in-depth insight on the viewpoints of Imam Khomeini in this regard. The general scheme of Imam Khomeini’s concepts or order of discourse has been drawn up and organized on the basis of the discourse analysis theory. The aforesaid order of discourse explains important aspects of the political theory of Imam Khomeini. This paper shows that configuration of the order of Imam Khomeini’s discourse on the aforesaid subject is based on “Islamic awakening” as the central signifier and is connected to two important elements of “deterrence and task-based defense” and “purposive and dignified interaction with the world” through “emphasis on dignity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • theory of discourse
  • Discourse Analysis
  • order of discourse
  • central signifier
  • Islamic awakening