جهانی‌شدن فرهنگ و کارکرد دیپلماسیِ فرهنگی در سیاست خارجی

نویسندگان

چکیده

جهانی‌شدن، پدیده‌ای است که جهان را با استفاده از انقلاب اطلاعاتی در پرتو فناوری‌های نوین ارتباطی از دهه 1970، متحول ساخته است. این پدیده ابتدا حوزه اقتصاد را جهانی کرد و سپس به حوزه‌های دیگر همچون فرهنگ و سیاست سرایت نمود؛ به گونه‌ای که امروز به طور فزاینده‌ای از جهانی‌شدن اقتصاد، جهانی‌شدن فرهنگ و جهانی‌شدن سیاست سخن گفته می‌شود. از سوی دیگر کشورها برای برآورده کردن منافع ملی خود همواره از سیاست خارجی استفاده کرده‌اند و ابزار سیاست خارجی آنها در بیشتر موارد دیپلماسی بوده است. به طور سنتی دیپلماسی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی کاربرد داشته، اما در پرتو جهانی‌شدن به ویژه جهانی‌شدن فرهنگ، دیپلماسی نیز متحول شده و شکل تازه‌ای یافته است. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که جهانی‌شدن فرهنگ چه تحولی در کارکرد دیپلماسی به عنوان ابزار سیاست خارجی به وجود آورده است؟ فرضیه این مقاله که در حقیقت پاسخ به سؤال اصلی پژوهش خواهد بود، مبتنی بر این گزاره است: جهانی‌شدن فرهنگ با توجه به بهره‌گیری آن از انقلاب اطلاعاتی و جهان شبکه‌ای، موجب شده است تا دیپلماسی سنتی به عنوان ابزار سیاست خارجی برای تأمین منافع ملی کشورها به دیپلماسی فرهنگی تحول یابد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization of Culture and Function of Cultural Diplomacy in Foreign Policy

چکیده [English]

Globalization is a phenomenon which has changed the world as a result of the information revolution caused by modern communication technologies since 1970s. This phenomenon first globalized economy before spreading to other areas such as culture and politics. Today, they are talking about globalization of economy, culture and politics. On the other hand, countries have always used foreign policy as a means of meeting their national interests and diplomacy has been the main instrument of their foreign policies in most cases. Traditionally, diplomacy has functioned in political and economic areas, but in the light of globalization, especially globalization of culture, diplomacy has also changed and found a new form. This paper takes an analytical and descriptive approach to answer this question: how globalization of culture has changed the function of diplomacy as an instrument of foreign policy? The main hypothesis of the paper which will give the answer to the main question of the research is based on this proposition: globalization of culture as a result of information revolution and a networked world has caused traditional diplomacy, as a foreign policy instrument which is used to realize national interests of countries, to change into cultural diplomacy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Revolution
  • globalization
  • Globalization of Culture
  • Foreign Policy
  • Diplomacy
  • cultural diplomacy