مدیریت محلی مطلوب در افق 1404

نویسندگان

چکیده

در پی تبیین الگوی مدیریت محلی در سایه تحقق سند چشم‌انداز ایران و متناسب با جایگاهی که برای این مقوله در این سند به تصویر کشیده شده، در مقاله حاضر، از روش‌های مطالعه اسناد و مدارک و نیز مطالعه تطبیقی بهره گرفته شده است. پس از احصای معیارهای منتج از بررسی صورت گرفته، مراحل پاسخ به پرسش اصلی، ناظر بر چیستی مجموعه وظایف ‌هر یک از شهرداری‌های ایران به عنوان متولیان مدیریت محلی، در شکل مطلوب، طی شده است. در این راستا، اطلاعات حاصل از روش مصاحبه با خبرگان، تحلیل شده است و نتایج در قالب فهرستی تحت عنوان"وظایف شهرداری‌ها در ایران در وضعیت مطلوب" ارائه خواهد شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Local Management for Vision 2025

چکیده [English]

The present paper uses documentary and comparative methods to explain the local management model in the light of Iran’s 20-Year Perspective Plan and in relation to the status of this issue in that instrument. After enumerating criteria resulting from the above study, various stages have been completed to answer the main question of the research which is about duties of municipalities across Iran in an optimal state as the main authorities in charge of local management. In this regard, information obtained through interviewing experts has been analyzed and findings have been presented as a list of “duties of Iranian municipalities in an optimal state.”

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local management
  • perspective
  • organization