مسئولیت بین‌المللی رژیم صهیونیستی به‌دلیل نقض حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در مخاصمه 22 روزه غزه

نویسنده

چکیده

عرصه محیط زیست به‌عنوان میراث مشترک بشریت تلقی شده و بر همگان است که در زمان جنگ و صلح از آن حفظ و حراست نمایند. کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های فراوانی تاکنون در حوزه بین‌الملل تدوین گردیده که بر حفظ و حراست از محیط زیست تصریح نموده‌اند. مقاله پیش رو ضمن واکاوی اقدامات رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه غزه که در سال 2008 به وقوع پیوست، مسئولیت بین‌المللی این رژیم را در این جنگ مورد بحث قرار داده است. در نتیجه‌گیری، ضمن استدلال در خطاهایی که رژیم مذکور مرتکب شده، نقض‌های این رژیم در حوزه حقوق بین‌الملل محیط زیست نیز احصاء و تشریح شده است. طبق مواد و محتوای پروتکل‌ها و کنوانسیون‌های موجود، رژیم صهیونیستی باید در خصوص نقض گسترده محیط زیست غزه ضمن قبول مسئولیت نسبت به جبران خسارات وارده نیز اقدام نماید. جامعه بین‌الملل نیز ملزم است با استفاده از تدابیر لازم، این رژیم را به جبران خسارات مقید نماید. برای پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی باید به سمت و سویی حرکت کرد که رژیم صهیونیستی مسئولیت بین‌المللی خود در نقض قوانین محیط زیست را بپذیرد. تجربه نشان می‌دهد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال محیط زیست باید از حالت اختیاری، توصیه‌ای و تشویقی خارج گردد و حالت اجباری، تحمیلی و وظیفه‌ای به خود بگیرد. ایجاد ارگان و مکانیسمی که این ایده را اجرایی نماید، از ضروریات انکارناپذیر دنیای امروز است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Responsibility of the Zionist Regime Due to Violation of International Environmental Law in 22-Day War on Gaza

چکیده [English]

Environment is common heritage of humanity and everybody should protect it both in war and peace. Many conventions and protocols have been so far formulated on an international scale for the protection of the environment. This paper first explores measures taken by the Zionist regime in the 22-day war on Gaza in 2008 before discussing international responsibility of that regime in the aforesaid war. In conclusion, arguments have been provided on mistakes committed by the Zionist regime, while enumerating and explaining violations of international environmental law by that regime. According to the provisions and contents of the existing protocols and conventions, the Zionist regime should accept its responsibility with regard to widespread violations of environmental law in Gaza while taking suitable steps to compensate the damages. The international community should also take necessary measures to make that regime compensate the damages. To prevent such incidents, steps should be also taken to make the Zionist regime accept its international responsibility toward violation of environmental law. Past experiences have shown that international responsibility of the states with regard to the environment should not be limited to arbitrary measures, recommendations or encouragement, but should become mandatory and obligatory for them. Establishment of an organization and a mechanism for the realization of this idea is an undeniable imperative of the modern world

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • international responsibility
  • Compensation
  • REGIME
  • common human heritage
  • 22-day war on Gaza
  • International Law