اعمال قانون مصونیت دولت‌های خارجی امریکا: حاکمیت قانون یا تمکین محاکم از قوه مجریه؟

نویسندگان

چکیده

براساس حقوق بین‌الملل عرفی، دولت‌های خارجی در برابر محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت قضایی برخوردارند. در ایالات متحده امریکا، چنین مصونیتی اولین بار در قضیه اسکونر اکسچنج علیه مک فادن بر مبنای لطف و نزاکت از سوی این کشور و نه به عنوان یک حق بنیادین، به دولت‌های خارجی اعطا گردید. از آن زمان، آرای محاکم امریکا در ارتباط با قضایای مربوط به مصونیت دولت خارجی متأثر از تصمیمات وزارت امور خارجه بوده است. از اوایل قرن بیستم و آغاز دخالت روز‌افزون دولت‌ها در بازار و اقتصاد، علی‌رغم پذیرش تئوری مصونیت محدود دولت خارجی از سوی ایالات متحده، هنوز محاکم این کشور از تصمیمات وزارت امور خارجه در اعمال یا عدم اعمال صلاحیت بر دولت خارجی تمکین می‌کردند. در سال 1976 کنگره با تصویب قانون مصونیت دولت‌های خارجی درصدد تقویت محاکم در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مصونیت دولت‌های خارجی بدون توسل به قوه اجرایی برآمد. براساس این قانون دولت‌های خارجی در قبال صلاحیت قضایی محاکم فدرال و ایالتی ایالات متحده از مصونیت مطلق برخوردارند، مگر آنکه قضیه‌ای مشمول یکی از استثناهای مندرج در قانون مصونیت گردد. با این حال، تمکین محاکم از وزارت امور خارجه ادامه یافت. این مقاله به روش تحلیل محتوی، درصدد بررسی تمکین محاکم و قانونگذار از قوه مجریه است؛ نظامی که مستعد اعمال فشارهای سیاسی است تا اعمال حاکمیت قانون

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enforcement of Foreign States Immunity in US: Rule of Law or Courts Complying with the Executive Power?

چکیده [English]

According to customary international law, foreign states are immune to judicial prosecution in domestic courts of other countries. Such immunity was first exercised in the United States in Schooner Exchange vs. McFaddon case on the basis of courtesy, not as a fundamental right. Since that time, decisions made by the US courts with regard to immunity of foreign states have been influenced by decisions of the Department of State. Since early 20th century and after the beginning of extensive intervention by the state in market economy, despite Washington acceded to the limited immunity of foreign states, that immunity was still influenced by decisions of the Department of State. The Congress passed a law in 1976 on the immunity of foreign states in order to increase latitude of the judicial authorities in investigating cases which came under the immunity of foreign states independent to the Executive. Based on that law, foreign states were granted absolute immunity to judicial competence of the US federal and state courts unless a case was considered one of the exceptions which were mentioned by the law of immunity. However, the US courts continued to take orders from the Department of State. This paper uses content analysis method to discuss compliance of judicial and legislative authorities of the United States with the executive power: a system which is more influenced by political pressures than the rule of law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • judicial immunity
  • Immunity of States
  • terrorism
  • compliance of courts with the executive power
  • Foreign States Immunities Act