ضرورت توسعه اوراق بهادار اسلامی

نویسنده

چکیده

در بررسی فرآیند تأمین مالی، انواع ابزارهای مالی و توسعه آن، جهت تأمین سرمایه، روش تبدیل کردن دارایی‌ها به اوراق بهادار، به عنوان یکی از روش‌های تأمین سرمایه مورد توجه قرار می‌گیرد. اوراق قرضه به عنوان یکی از ابزارهای این روش، به دلیل در برگیری بهره ثابت، بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، نمی‌تواند مورد عمل قرار گیرد. بنابراین، اوراق مشارکت به عنوان جایگزینی برای اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا، ارزیابی و نواقص و ایرادهای آن مطرح می‌شود و لزوم تعریف و به‌کارگیری ابزار جدید مالی جایگزین اوراق قرضه مورد تأکید قرار می‌گیرد. اوراق بهادار اسلامی (یا صکوک) تعریف و از جنبه‌های مختلف تطابق با قانون و شرع، مزایا و معایب، شباهت و تفاوت با اوراق قرضه متعارف و تجربه و عملکرد سایر کشورها در رابطه با انتشار اوراق صکوک مورد توجه قرار می‌گیرد. در انتها نیز با تأکید بر سه ویژگی قانونی بودن، مقبول واقع شدن و کارا بودن، نتیجه‌گیری می‌شود این اوراق جایگزینی مناسب و مفید برای اوراق قرضه و اوراق مشارکت می‌باشد و بر اقدام دولت برای تعریف، حمایت و به کارگیری این ابزار جدید مالی در اقتصاد ایران تأکید می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessity of Developing Islamic Securities

چکیده [English]

When discussing financing process as well as various kinds of financial instruments and their development as a method of finance, the conversion of assets into securities comes to the fore as one of the main methods of finance. Securities, as one of the instruments used for this purpose, cannot be used in a system of usury-free banking because they entail fixed interest rate. Therefore, bonds, as a substitute for securities in usury-free banking, are discussed along with their disadvantages, and emphasis is put on the need to define and use a new financial instrument as a suitable substitute for securities. The Islamic securities are then defined and discussed from various viewpoints including conformity to law and sharia, advantages and disadvantages, similarities to and differences with conventional securities, as well as experiences and performance of other countries with regard to publishing bonds. In conclusion, emphasis is put on three characteristics of bonds; that is, legality, acceptability and efficiency, before reaching the conclusion that these bonds are a good and useful substitute for securities. The necessity for the government to take action to define, support and take advantage of this new financial instrument in the Iranian economy is also underlined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial instruments
  • usury
  • bonds
  • participation bonds
  • Securities